หน้าแรกแนะนำมหาวิทยาลัยหน่วยงานภายในบริการวิชาการ
ประวัติความเป็นมา
เอกลักษณ์ราชมงคลล้านนา
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง
 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5392-1444    โทรสาร 0-5321-3183

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
41 ถนนพหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-5904-5    โทรสาร 0-5551-1833

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5529-8438, 0-5526-2789    โทรสาร 0-5529-8440

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 0-5372-9600-5    โทรสาร 0-5372-9606-7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 0-5471-0259    โทรสาร 0-5477-1398

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 0-5434-2547-8    โทรสาร 0-5434-2549

 

 


Copyright © Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5392-1444 โทรสาร: 0-5321-3183 E-mail: webmaster@rmutl.ac.th