ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (จอมทอง)
ประเภทหน่วยงาน : โครงการ
คำบรรยายสรุปภารกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เชียงใหม่ (จอมทอง) ได้เปิดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี (๔) ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ปัจจุบัน มีนักศึกษา จำนวน 55 คน
ประวัติหน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ได้จัดการศึกษาวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี โดยได้ขยายการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งในสาขาวิชา และในระดับสูงขึ้นตามลำดับ

เนื่องจากพื้นที่ของวิทยาเขตภาคพายัพ ทั้ง ๒ แห่ง คือ วิทยาเขตเจ็ดลิน ถนนห้วยแก้วจำนวน ๑๑๕ ไร่ และวิทยาเขตเจ็ดยอด จำนวน ๑๐ ไร่ ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และไม่สามารถรองรับการขยายการจัดการศึกษา ตามโครงการของ วิทยาเขตฯ ได้ และในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับความเห็นชอบ จากกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๙ ระหว่าง กม. ที่ ๓ – ๔ ติดกับ ค่ายลูกเสือแห่งชาติ จำนวนประมาณ ๕๙๐ ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-มงคล เขตพื้นที่ภาคพายัพ (จอมทอง) เพื่อรองรับการขยายตัวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-มงคลล้านนา และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความต้องการ และคาดหวังให้มหาวิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อชุมชน และประเทศชาติโดยส่วนรวม
สถานที่ตั้งและการติดต่อ : เลขที่ 199 หมู่ 21 บ้านกู่ฮ่อสามัคคี ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053-267338    โทรสาร : 053-267339
ที่อยู่อีเมล์ : chomthong@rmutl.ac.th
เว็บไซต์อ้างอิง : http://chomthong.rmutl.ac.th
หน่วยงานที่เหนือขึ้นไป 1 ระดับ:
หน่วยงานภายใน : ไม่มี
บุคลากรภายใน : ไม่มี