ชื่อ-นามสกุล : นายอนันท์ ทับเกิด
ประเภทบุคลากร : อาจารย์
แนะนำตัวเอง :
ตำแหน่งทางวิชาการ/ราชการ : อาจารย์ระดับ 7
วุฒิการศึกษา และสาขา : วศ.ม.ไฟฟ้า
ประวัติการศึกษา/อบรม :
ประวัติการทำงาน :
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง :
งานวิจัยที่กำลังสนใจ :
ความเชี่ยวชาญ : -
สถานที่ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : 2130,2132
ที่อยู่อีเมล์ : anan at rmutl.ac.th, t_anan at hotmail.com , t_anan02 at yahoo.com
เว็บไซต์อ้างอิง : http://www.rmutl.ac.th/anan/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน หน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงาน
1 กองการศึกษา รองผู้อำนวยการวิทยบริการ
2 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา
3 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ