ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพล วิเวก
ประเภทบุคลากร : อาจารย์
แนะนำตัวเอง :
ตำแหน่งทางวิชาการ/ราชการ : อาจารย์อัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา และสาขา : วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา/อบรม :
ประวัติการทำงาน : ปี 2543 เริ่มทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ
ปี 2549 เริ่มทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาน ภาคพายัพเชียงใหม่
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : ป้ายโฆษณาอักษรไฟวิ่งผ่านระบบไร้สาย
การรับ-ส่งภาพรหัสคิวอาร์โค้ดผ่านระบบเอสเอ็มเอส
งานวิจัยที่กำลังสนใจ : ป้ายโฆษณาอักษรไฟวิ่งผ่านระบบเอสเอ็มเอส
ป้ายโฆษณาอักษรไฟวิ่งโดยใช้แอลอีดีแบบสาย
พัฒนาเครื่องตรวจสอบสายแลน
ความเชี่ยวชาญ : ด้านคอมพิวเตอร์
สถานที่ติดต่อ : แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 2130,2132
ที่อยู่อีเมล์ : attapon@rmutl.ac.th
เว็บไซต์อ้างอิง : http://www.rmutl.ac.th/attapon/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี