ชื่อ-นามสกุล : นายเอกลักษณ์ สุมนพันธุ์
ประเภทบุคลากร :
แนะนำตัวเอง :
ตำแหน่งทางวิชาการ/ราชการ : หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา และสาขา :
ประวัติการศึกษา/อบรม :
ประวัติการทำงาน :
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง :
งานวิจัยที่กำลังสนใจ :
ความเชี่ยวชาญ :
สถานที่ติดต่อ :
โทรศัพท์ : 055-515900 ต่อ 254
ที่อยู่อีเมล์ : Ekkalak@rmutl.ac.th
เว็บไซต์อ้างอิง : http://www.rmutl.ac.th/ekkalak/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี