ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี เงาเดช
ประเภทบุคลากร : อาจารย์
แนะนำตัวเอง : -
ตำแหน่งทางวิชาการ/ราชการ : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา และสาขา : ป.โท: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม)-วิศวกรรมไฟฟ้า, มช.
ประวัติการศึกษา/อบรม : ป.ตรี: คุรุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)-วิศวกรรมไฟฟ้า, ราชมงคลภาคพายัพ.
ประวัติการทำงาน : 2537 - 2540 บริษัท วีเดค จำกัด
2540 - 2541 บริษัท อินสไพเรชั่น อิเล็กทริกคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2542 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำแผนกวิชาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : วรจักร์, สุทธิชัย, โกศล, มนตรี. "เทคนิคคลื่นพาหะสามมิติสเปซเวกเตอร์พัลซ์วิดต์มอดูเลชันสำหรับอินเวอร์เตอร์สามเฟสสี่สายสี่กิ่ง เพื่อชดเชยแรงดันตกชั่วขณะโดยใช้ dsPIC", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30(EECON30) กาญจนบุรี.

มนตรี, สุทธิชัย, โกศล, วรจักร์."การชดเชยแรงดันตกชั่วขณะของระบบขับแบบปรับความเร็วได้โดยใช้บูสต์คอนเวอร์เตอร์".วิศวกรรมล้านนา ครั้งที่ 1.

วรจักร์, สุทธิชัย, โกศล, มนตรี."เทคนิคคลื่นพาหะสามมิติสเปซเวกเตอร์พัลซ์วิดท์มอดูเลเตอร์สําหรับชดเชยแรงดันตกชั่วขณะ".วิศวกรรมล้านนา ครั้งที่ 1.

มนตรี เงาเดช, โกศล โอฬารไพโรจน์, ยุทธนา ขำสุวรรณ์, วรจักร เมืองใจ, พิเชษฐ์ ทานิล, สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ "เครื่องชดเชยแรงดันตกชั่วขณะ 3 เฟส 4 สายโดยใช้เทคนิคสเปซเวกเตอร์ 3 มิติ" การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28. ภูเก็ต, 2548

พิเชษฐ์ ทานิล, โกศล โอฬารไพโรจน์, วรจักร์ เมืองใจ, มนตรี เงาเดช, ยุทธนา ขำสุวรรณ์, สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ "เทคนิคการตรวจจับแรงดันตกชั่วขณะ" การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, ขอนแก่น, 2547
งานวิจัยที่กำลังสนใจ : -
ความเชี่ยวชาญ : เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาออกแบบระบบไและแสงสว่าง
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการควบคุมงาน
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม PowerPoint97
เอกสารประกอบการฝึกอบรมอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม AutoCAD R14
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Excel97
วิทยากรฝึกอบรมโปรแกรม AutoCAD R14 ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยากรฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม PowerPoint 97 หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยากรฝึกอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น โครงการหลวง
วิทยากรฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office97 ให้นักศีกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรฝึกอบรมการออกแบบระบบแสงสว่าง และการใช้งานโปรแกรมออกแบบระบบแสงสว่าง ให้กับศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
วิทยากรฝึกอบรม "ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า" ของ หจก. เจ เอส อิเล็กตริก จำกัด
วิทยากรฝึกอบรม "การต่อลงดินในระบบไฟฟ้า" ของ หจก. เจ เอส อิเล็กตริก จำกัด
อาจารย์พิเศษ "การออกแบบระบบไฟฟ้า" "การออกแบบระบบแสงสว่าง" โรงเรียนเทคโนโลยี เลมแทค จำงหวัดลำปาง
สถานที่ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : 2124
ที่อยู่อีเมล์ : montri@rmutl.ac.th
เว็บไซต์อ้างอิง : http://www.rmutl.ac.th/montri/
http://montri.rmutl.ac.th
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี