โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) ภายใต้โครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี

ประชาสัมพันธ์ทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) ภายใต้โครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทุนการถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีผลงานวิจัยในรูปแบบองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ในด้านศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดและขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรม OTOP SMEs วิสาหกิจ และชุมชน โดยกลุ่มอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยถ่ายทอด ขยายผลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ถึงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาคอุตสาหกรรม OTOP SMEs วิสาหกิจ และชุมชน ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์ในระดับประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) ภายใต้โครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม แก่อาจารย์และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ดังนี้

รายละเอียด

กำหนดการ

เปิดรับสมัครทุน

20 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์  2560

ประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการและคณะกรรมการพิจารณาทุน

15 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลการสนับสนุนทุน

22 กุมภาพันธ์  2560

ทำสัญญารับทุนและโอนเงิน

23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560

 

รายละเอียดทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T)

ภายใต้โครงการ การถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม

ลักษณะทุน :

เป็นทุนสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา มทร.ล้านนา นำเอาองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม ที่มาจากงานวิจัยที่แล้วเสร็จนำไปถ่ายทอดสู่สู่ภาคอุตสาหกรรม OTOP SMEs วิสาหกิจ และชุมชน ผ่านกระบวนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

งบประมาณสนับสนุน :

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ 30,000-100,000 บาท/ทุน (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาของผลงานวิจัย

จำนวนทุนสนับสนุน :

ไม่น้อยกว่า 11 ทุน

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเสนอขอรับทุน :

1.ใบสมัครขอรับทุน

2.ตารางการฝึกอบรม

3.แบบฟอร์ม ง8.

4.ประวัติหัวหน้าโครงการ

เงื่อนไขการรับทุน:

1.     ถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ผู้ประกอบการ/ วิสาหกิจชุมชน/OTOP/SMEs/ประชาชน

2.     ผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดจำนวนอย่างน้อย 30 คน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

3.     ระยะเวลาในการอบรม 1-3 วันแล้วแต่เนื้อหาทางวิชาการ

4.     เอกสารชุดองค์ความรู้/เทคโนโลยี 1 ชุด

5.     กำหนดให้มีการเก็บค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยบุคลากรพนักงานที่มีสังกัดห้างร้าน/บริษัท/อุตสาหกรรม มีอัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน/ครั้ง

6.     ระยะเวลาดำเนินงาน: 6 เดือน( 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2560) โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาดำเนินงานได้

คุณสมบัติผู้รับทุน :

เป็นบุคลากร สังกัด มทร.ล้านนา

กำหนดให้ 1 โครงการ มีผู้ร่วมโครงการ ดังนี้

·         ข้อ (1) มีอาจารย์สังกัด มทร.ล้านนา เข้าร่วมในโครงการ อย่างน้อย 3 คน (หัวหน้าโครงการ 1 คน และผู้ร่วมโครงการอย่างน้อย 2 คน)

·         ข้อ (2) มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ใน มทร.ล้านนา (ไม่จำกัดระดับชั้นปี )เป็นผู้ร่วมโครงการอย่างน้อย 3 คน

การเบิกจ่ายเงิน :

ในหมวดรายจ่ายอื่น ๆ ประจำปี 2560 ให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 โดยสนับสนุนได้แก่

(1)   หมวดค่าตอบแทน เช่น ค่าวิทยาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

(2)   หมวดค่าใช้สอย เช่น ค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าถ่ายเอกสาร จ้างเหมา         ดำเนินการ

(3)   หมวดค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุสำหรับประกอบการจัดฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ค่าวัสดุเคหะภัณฑ์

หมายเหตุ : ไม่สนับสนุนครุภัณฑ์


ผู้ประสานงาน : นางสวลี วิละคำ โทร. 053 - 266518 ต่อ 1006

คลิก Download รายละเอียดทุน ที่นี่
คลิก Download ใบสมัคร ที่นี่