โลโก้เว็บไซต์ ที่มาและความสำคัญ | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี

ที่มาและความสำคัญ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ตามประกาศในราชกิจนุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  และในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยในปี ๒๕๖๐  ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะสถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักถึงการพัฒนาด้านวิชาการ  โดยที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย   การบริการวิชาการ  เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษามีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในแวดวงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพ  จึงเห็นควรให้มีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  นิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานอันเนื่องจากพระราชดำริ  โครงการหลวง และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและการสานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “Moving  Across Middle Income Trap (MIT) border through Human Resource Capacity Building”