โลโก้เว็บไซต์ นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม รุ่นที่ ๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ วัน  ยังคงเป็นการอบรมในส่วนของ STEP1  เพิ่มเติมเนื้อหาในด้านการอบรมให้เกิดแรงจูงใจ กระบวนการความคิดในการประกอบธุรกิจ โดยมีกรเสนอแนวทางประกอบอาชีพที่น่าสนใจดังนี้๑.หลั... >> อ่านต่อ


อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม                           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เปิดเผยว่า   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เหมืองแม่เมาะ  ได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 5  คน  ประกอบด้วย  อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น   อาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์  อาจารย์ชนิษฐา  ใจเป็ง   อาจารย์อาภาวดี  ทับสิรักษ์ และอาจารย์ศิริขวัญ  ปัญญาเรียน  ตลอดจนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเทียนพรรษา เพื่อนำถวายวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษาร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สู่อาจารย์มืออาชีพ
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.30 น. กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สู่อาจารย์มืออาชีพ "เทคนิคการสอนแบบ STEM Education" ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วิทยากรบรรยายโดยทีมงานสะเต็มศึกษาล้านนา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน      โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา