ประกาศผลพิจารณาบทความ

ผลการคัดเลือกจากวารสาร [ดาวน์โหลด]


ลงทะเบียน

* โปรดใช้อีเมลที่ลงทะเบียนกับ MS Teams แล้วเท่านั้น ในการลงทะเบียนเพื่อใช้เข้าร่วมงานประชุม Online ผ่าน MS Teams

ลงทะเบียนฟรี!...สำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม

เข้าสู่ระบบ...เพื่อตรวจสอบสถานะของบทความ

กำหนดการ
กิจกรรม
1 - 25 มิถุนายน 2563
(ขยายเวลา) หมดเขต 15 กรกฎาคม 2563
ระบบเปิดรับบทความฉบับเต็ม (รอบพิจารณาคัดเลือกนำเสนอและตีพิมพ์ในวารสาร)
1 - 30 มิถุนายน 2563
(ขยายเวลา) หมดเขต 15 กรกฎาคม 2563
(ขยายเวลารอบสุดท้าย) หมดเขต 24 กรกฎาคม 2563
ระบบเปิดรับบทความฉบับเต็ม (รอบพิจารณาคัดเลือกนำเสนอและตีพิมพ์ Proceeding)
30 กรกฎาคม 2563
5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
แจ้งผลการพิจารณาบทความ (ผลการคัดเลือกนำเสนอและตีพิมพ์วารสาร / Proceeding)
15 สิงหาคม 2563 ออกหนังสือตอบรับผลงานเข้าร่วมนำเสนอ
10 สิงหาคม 2563
20 สิงหาคม 2563
วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์
10-15 สิงหาคม 2563
15-20 สิงหาคม 2563
ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอบทความ และยืนยันการเข้าร่วมงานทางเว็บไซต์
20 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ และกำหนดการนำเสนอผลงาน
2-4 กันยายน 2563
นำเสนอผลงาน / เข้าร่วมงาน รูปแบบ Online ผ่าน MS Teams

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท/คน/บทความ

แบบชำระเงิน 1 บทความ แบบชำระเงิน 2 บทความ

2. บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/คน/บทความ

แบบชำระเงิน 1 บทความ แบบชำระเงิน 2 บทความ

สำหรับผู้เข้าร่วมงานทั่วไป ค่าลงทะเบียน ฟรี!!

กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2563

โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
1. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ iBanking ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 001-1-62987-3
หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขา
2. ส่งสำเนาแบบฟอร์ม/หลักฐานการชำระเงินฯ (นิสิต นักศึกษา ให้แนบพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษามาด้วย) เข้าสู่ระบบ ยืนยันการเข้าร่วมงานประชุม


เส้นทางกระบวนการ

(อ้างอิงจากเอกสารรายละเอียดโครงการในหน้าที่ 6-9)

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image


กิจกรรมในงาน

การบรรยายพิเศษทางวิชาการ Keynote Speaker (MS Teams: Live Event)

การนำเสนอผลงานวิจัย Oral (MS Teams: Meeting)

กลุ่มสาขาที่เปิดให้นำเสนอ ดังนี้
กลุ่มวิทยาศาสตร์
 • (ENG) งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
  สาขาย่อย (วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมแม่พิมพ์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
 • (SCI) งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ
  สาขาย่อย (เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ฟิสิกส์, เคมี, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, คณิตศาสตร์, สถิติ, ชีววิทยา)
 • (AGRI) งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร
  สาขาย่อย (เทคโนโลยีการอาหาร, เครื่องจักรกลเกษตร, ธุรกิจอาหารและโภชนาการ, การผลิตและนวัตกรรมอาหาร)
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • (BA) งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
  สาขาย่อย (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ, การบัญชี, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, การท่องเที่ยว)
 • (ART) งานวิจัย ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  สาขาย่อย (เซรามิก, เทคโนโลยีการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, ออกแบบสื่อสาร, สิ่งทอและออกแบบเครื่องประดับ, ทัศนศิลป์, สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน)
 • (SE) งานวิจัยรับใช้สังคม (Social Engagement) งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน (Social Innovation)
  สาขาย่อย (งานบริการวิชาการ, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์)
 • (R2R) งานประจำสู่งานวิจัย (Routine To Research: R2R)
  สาขาย่อย (งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้, งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร, งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน)

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท/คน/บทความ

แบบชำระเงิน 1 บทความ แบบชำระเงิน 2 บทความ

2. บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/คน/บทความ

แบบชำระเงิน 1 บทความ แบบชำระเงิน 2 บทความ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเทมเพลตบทความประชุมวิชาการ crci (Proceeding) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต้นฉบับตีพิมพ์บทความใน CRCI 2020 Proceeding ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มวารสาร
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต (ENG)
เทมเพลต (ไทย)
เทมเพลตไฟล์นำเสนอ PPT ดาวน์โหลด
รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลด
ตัวอักษรแบบ TH Sarabun New ดาวน์โหลด

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์: CRCI


ติดต่อ สอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
ที่อยู่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
สำนักงาน โทร. 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 (งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)
ผู้ประสานงาน โทร. 087-0790797
e-mail : crci.rmutl@gmail.com
เว็บไซต์ : https://rmutl.ac.th/crci

Flag Counter