รับชม: พิธีเปิด/การบรรยายพิเศษ/ประกาศรางวัล/พิธีปิด
RDI Facebook Live คลิกเลย!!
[ดาวน์โหลด ประกาศผลรางวัล Best Oral Presentation]

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วม...
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: 6th CRCI2020 Online) ภายใต้หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน"
ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)


โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) ร่วมกับ

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU)
 • มหาวิทยาลัยพายัพ (PYU)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (LPRU)
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (MCU)
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (NCU)
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FEU)
 • มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (PLU)
 • สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion)
 • สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (The Association of Researchers of Thailand) 
ประกาศผลพิจารณาบทความ

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน [ดาวน์โหลด]


ผลการคัดเลือกจากวารสาร [ดาวน์โหลด]


ลงทะเบียน

* โปรดใช้อีเมลที่ลงทะเบียนกับ MS Teams แล้วเท่านั้น ในการลงทะเบียนเพื่อใช้เข้าร่วมงานประชุม Online ผ่าน MS Teams

ลงทะเบียนฟรี!...สำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม

เข้าสู่ระบบ...เพื่อตรวจสอบสถานะของบทความ

กำหนดการ
กิจกรรม
1 - 25 มิถุนายน 2563
(ขยายเวลา) หมดเขต 15 กรกฎาคม 2563
ระบบเปิดรับบทความฉบับเต็ม (รอบพิจารณาคัดเลือกนำเสนอและตีพิมพ์ในวารสาร)
1 - 30 มิถุนายน 2563
(ขยายเวลา) หมดเขต 15 กรกฎาคม 2563
(ขยายเวลารอบสุดท้าย) หมดเขต 24 กรกฎาคม 2563
ระบบเปิดรับบทความฉบับเต็ม (รอบพิจารณาคัดเลือกนำเสนอและตีพิมพ์ Proceeding)
30 กรกฎาคม 2563
5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
แจ้งผลการพิจารณาบทความ (ผลการคัดเลือกนำเสนอและตีพิมพ์วารสาร / Proceeding)
15 สิงหาคม 2563 ออกหนังสือตอบรับผลงานเข้าร่วมนำเสนอ
10 สิงหาคม 2563
20 สิงหาคม 2563 (รอบสุดท้าย) 24 สิงหาคม 2563
วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ และจัดทำต้นฉบับตีพิมพ์
10-15 สิงหาคม 2563
15-20 สิงหาคม 2563
17-20 สิงหาคม 2563
ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอบทความ และยืนยันการเข้าร่วมงานทางเว็บไซต์
20 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ และกำหนดการนำเสนอผลงาน
2-3 กันยายน 2563 นำเสนอผลงาน / เข้าร่วมงาน รูปแบบ Online ผ่าน MS Teams
30 กันยายน 2563
2 ตุลาคม 2563
การเผยแพร่ "เล่มรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์" (6th CRCI-2020 Proceeding online)

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท/คน/บทความ

  แบบชำระเงิน 1 บทความ แบบชำระเงิน 2 บทความ

2. บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/คน/บทความ

  แบบชำระเงิน 1 บทความ แบบชำระเงิน 2 บทความ

สำหรับผู้เข้าร่วมงานทั่วไป ค่าลงทะเบียน ฟรี!!

กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563

โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
1. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเชันของธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ด้วย COME CODE: 708176 [วิธีใช้งานผ่าน Krungthai NEXT]
หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา
2. ส่งสำเนาแบบฟอร์ม/หลักฐานการชำระเงินฯ (นิสิต นักศึกษา ให้แนบพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษามาด้วย) เข้าสู่ระบบ ยืนยันการเข้าร่วมงานประชุม

**ส่งสำเนาแบบฟอร์ม/หลักฐานการชำระเงิน และยืนยันการเข้าร่วมงานประชุม เข้าระบบ ภายใน 24 สิงหาคม 2563 เวลา 23:59 น.กิจกรรมในงาน

CRCI 2020 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 [ดาวน์โหลด]


กำหนดการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 [ดาวน์โหลด]


กลุ่มสาขาที่เปิดให้นำเสนอ ดังนี้
กลุ่มวิทยาศาสตร์
 • (ENG) งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
  สาขาย่อย (วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมแม่พิมพ์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
 • (SCI) งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ
  สาขาย่อย (เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ฟิสิกส์, เคมี, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, คณิตศาสตร์, สถิติ, ชีววิทยา)
 • (AGRI) งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร
  สาขาย่อย (เทคโนโลยีการอาหาร, เครื่องจักรกลเกษตร, ธุรกิจอาหารและโภชนาการ, การผลิตและนวัตกรรมอาหาร)
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • (BA) งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
  สาขาย่อย (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ, การบัญชี, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, การท่องเที่ยว)
 • (ART) งานวิจัย ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  สาขาย่อย (เซรามิก, เทคโนโลยีการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, ออกแบบสื่อสาร, สิ่งทอและออกแบบเครื่องประดับ, ทัศนศิลป์, สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน)
 • (SE) งานวิจัยรับใช้สังคม (Social Engagement) งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน (Social Innovation)
  สาขาย่อย (งานบริการวิชาการ, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์)
 • (R2R) งานประจำสู่งานวิจัย (Routine To Research: R2R)
  สาขาย่อย (งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้, งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร, งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน)

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์: CRCI

Microsoft Teams

รายการ ดาวน์โหลด/ลิงก์

วิธีการสมัครใช้งาน Microsoft Teams ฟรี! สำหรับอีเมลส่วนตัว
เช่น Hotmail Gmail Yahoo เป็นต้น

Credit: Supoet Srinutapong
Youtube

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท/คน/บทความ

แบบชำระเงิน 1 บทความ แบบชำระเงิน 2 บทความ

2. บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/คน/บทความ

แบบชำระเงิน 1 บทความ แบบชำระเงิน 2 บทความ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเทมเพลตบทความประชุมวิชาการ crci (Proceeding) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต้นฉบับตีพิมพ์บทความใน CRCI 2020 Proceeding ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มวารสาร
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต (ENG)
เทมเพลต (ไทย)
เทมเพลตไฟล์นำเสนอ PPT ดาวน์โหลด
รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลด
ตัวอักษรแบบ TH Sarabun New ดาวน์โหลด

ติดต่อ สอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
ที่อยู่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
สำนักงาน โทร. 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 (งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)
ผู้ประสานงาน โทร. 087-0790797 (ในเวลาราชการ)
e-mail : crci.rmutl@gmail.com
เว็บไซต์ : https://rmutl.ac.th/crci

Flag Counter