ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมงาน...


การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021
หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย


โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) ร่วมกับ

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU)
 • มหาวิทยาลัยพายัพ (PYU)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (LPRU)
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (MCU)
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (NCU)
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FEU)
 • มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (PLU)
 • สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion: ATIP)

รายละเอียดโครงการ

Responsive image

ประกาศผลพิจารณาบทความ

วันที่ 5 เมษายน 2564

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียน

กำหนดการ
กิจกรรม
25 มกราคม 2564 เปิดรับบทความ

25 กุมภาพันธ์ 2564

15 มีนาคม 2564

หมดเขตรับบทความ

ขยายเวลาเปิดรับบทความวันสุดท้าย

5 เมษายน 2564 ประกาศผลการพิจารณาบทความ
10 เมษายน 2564 หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ (ต้นฉบับตีพิมพ์)
5-10 เมษายน 2564 ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
12-14 พฤษภาคม 2564 วันงานประชุมวิชาการ CRCI ครั้งที่ 7
30 มิถุนายน 2564 เผยแพร่เล่ม Proceeding Online

อัตราค่าลงทะเบียน

รายการ ประเภท ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

 • ณ สถานที่จัดงาน
 • ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

บุคคลทั่วไป/นักศึกษา

อัตรา

 • 3,000 บาท/บทความ
 • 1,500 บาท/บทความ

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

 • ณ สถานที่จัดงาน
 • ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

บุคคลทั่วไป/นักศึกษา

อัตรา

 • 3,000 บาท/บทความ
 • 1,500 บาท/บทความ

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

  1,000 บาท/ท่าน

หมายเหตุ

 • กรณีที่นำเสนอมากกว่า 1 บทความ อัตราค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมบทความละ 500 บาท (ไม่เกิน 2 เรื่อง/ท่าน)
 • ยกเว้นค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานจาก มทร.ล้านนา
 • ส่วนลดอัตราค่าลงทะเบียน 50% สำหรับบทความจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายเจ้าภาพร่วม

กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5-10 เมษายน 2564

โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
1. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเชันของธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ด้วย COME CODE: 708176 [วิธีใช้งานผ่าน Krungthai NEXT]
หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ในเมนูเอกสารดาวน์โหลด กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา
2. ส่งสำเนาแบบฟอร์ม/หลักฐานการชำระเงินฯ
(นิสิต นักศึกษา ให้แนบพร้อมสำเนาหรือรูปถ่ายบัตรนักศึกษามาด้วย โดยให้จัดทำเป็นไฟล์เดียวแนบเข้าระบบ) เข้าสู่ระบบ ยืนยันการเข้าร่วมงานประชุม

**ส่งสำเนาแบบฟอร์ม/หลักฐานการชำระเงิน และยืนยันการเข้าร่วมงานประชุม เข้าระบบ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 23:59 น.กิจกรรมในงาน

[ตารางรางกิจกรรมวันงาน]


กลุ่มสาขาที่เปิดให้นำเสนอ ดังนี้
กลุ่มวิทยาศาสตร์
 • (ENG) งานวิจัยสาขาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
  สาขาย่อย : , วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมแม่พิมพ์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • (SCI) งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ
  สาขาย่อย : , เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ฟิสิกส์, เคมี, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, คณิตศาสตร์, สถิติ
 • (AGRI) งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีเกษตร และอาหาร
  สาขาย่อย : , เทคโนโลยีการอาหาร, เครื่องจักรกลเกษตร, ธุรกิจอาหารและโภชนาการ, การผลิตและนวัตกรรมอาหาร
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • (BA) งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
  สาขาย่อย : , ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ, การบัญชี, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, การท่องเที่ยว, สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • (ART) งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  สาขาย่อย : , เซรามิก, เทคโนโลยีการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, ออกแบบสื่อสาร, สิ่งทอและออกแบบเครื่องประดับ, ทัศนศิลป์, สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน
 • (SE) งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน
  สาขาย่อย : , งานบริการวิชาการ, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
 • (R2R) งานประจำสู่งานวิจัย
  สาขาย่อย : , งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้, งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร, งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์: CRCI

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ประเภท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

[เร็วๆนี้]

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

[เร็วๆนี้]

รายการ
ดาวน์โหลด
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Call for paper [ดาวน์โหลด]
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลา Call for paper [ดาวน์โหลด]
แบบฟอร์มบทความประชุมวิชาการ CRCI *
* หมายเหตุ บทความเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแบบ Double blind (Peer Review) ไม่ต้องระบุชื่อ/สังกัด ผู้เขียน
[ดาวน์โหลด PDF]
[ดาวน์โหลด Word]
แบบฟอร์มบทความประชุมวิชาการ CRCI (ประเภทบทความวิชาการ)*
* หมายเหตุ บทความเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแบบ Double blind (Peer Review) ไม่ต้องระบุชื่อ/สังกัด ผู้เขียน
[ดาวน์โหลด PDF]
[ดาวน์โหลด Word]
แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์” [ดาวน์โหลด]
แบบฟอร์มวารสาร
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต (ENG)
เทมเพลต (ไทย)
เทมเพลต
รายละเอียดโครงการ [ดาวน์โหลด]
ตัวอักษรแบบ TH Sarabun New [ดาวน์โหลด]

ติดต่อ สอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
ที่อยู่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
สำนักงาน โทร. 0 5326 6518 ต่อ 1025 (งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)
e-mail : crci.rmutl@gmail.com
เว็บไซต์ : https://rmutl.ac.th/crci

Flag Counter