โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 19 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 91
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
10001202 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
Business Law and Ethics
3 (3-0-6)
10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3 (3-0-6)
10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3 (3-0-6)
10003203 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis in Business
3 (3-0-6)
10003301 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
11011104 การบัญชีชั้นต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
12011101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
12011305 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12021101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
12031101 การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ
Implementation of Information System in Business
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30
10001303 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (3-0-6)
10001402 กฏหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
Industrial and Labor Legislation
3 (3-0-6)
10003202 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
Statistical Analysis in Business
3 (3-0-6)
10003205 จิตวิทยาธุรกิจ
Business Psychology
3 (3-0-6)
10003206 มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ
Human Relations in Business
3 (3-0-6)
10003207 เทคนิคการฝึกอบรมทางธุรกิจ
Training Techniques for Business
3 (2-2-5)
10003403 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration
6 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
10003404 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
11012301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Accounting for Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
12011201 ทฤษฎีองค์การ
Organizational Theory
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12011203 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
Business Environment
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12011301 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
Modern Management Techniques
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12011304 การบริหารความขัดแย้งในองค์การ
Organizational Conflict Management
3 (3-0-6)
12011306 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
3 (3-0-6)
12011307 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3 (3-0-6)
12011308 องค์การแห่งการเรียนรู้
Learning Organization
3 (3-0-6)
12011309 ภาวะผู้นำ
Leadership
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12011401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12011407 การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการลงทุน
Business Trend and Investment Analysis
3 (3-0-6)
12011408 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
6 (0-40-0)
12011409 การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ในที่ทำงาน
Enhancing Workplace Learning Capabilities
3 (3-0-6)
12012203 การสื่อสารภายในองค์การ
Organizational Communication
3 (3-0-6)
12012204 เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1
Computer Typing Techniques 1
3 (2-2-5)
12012205 เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2
Computer Typing Techniques 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12012204 เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
12012302 ปฏิบัติการสำนักงานจำลอง
Office Simulation Operation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12012201 เครื่องใช้สำนักงานและการจัดเก็บเอกสาร 3 (2-2-5)
12021301 การจัดการการตลาด
Marketing Management
3 (3-0-6)
12022311 การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022313 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Suppy Chain Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12033109 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางกราฟิกส์
Use of Graphics Package Software
3 (2-2-5)
12034101 โปรแกรมสำเร็จ 1
Package Program 1
3 (2-2-5)
12034102 โปรแกรมสำเร็จ 2
Package Program 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12034101 โปรแกรมสำเร็จ 1 3 (2-2-5)
12041103 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
Listening and Speaking English for Business
3 (2-2-5)
12041111 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
English for Office Assistants
3 (3-0-6)
12041324 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
English for Business Communication
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 12
12011302 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการบริหาร
Information Systems for Management Planning
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12011303 การพัฒนาองค์การ
Organizational Development
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12011310 การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
3 (2-2-5)
12011311 วิจัยธุรกิจ
Business Research
3 (2-2-5)
12012201 เครื่องใช้สำนักงานและการจัดเก็บเอกสาร
Office Machines and Filing
3 (2-2-5)
12012202 เทคนิคงานเลขานุการ
Secretarial Techniques
3 (2-2-5)
12012301 การจัดการสำนักงาน
Office Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12013201 การเพิ่มผลผลิต
Productivity
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 19
10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Administration
1 (0-2-1)
12011202 พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
3 (3-0-6)
12011402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12011403 การบริหารโครงการ
Project Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12011404 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการ
Entrepreneur Small Business Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12011402 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (2-2-5)
12011405 สัมมนาการจัดการ
Seminar in Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12014201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางกนกอร จิตจำนงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางณภัทร ทิพย์ศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางธนีนุช เร็วการ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางสาวภัทราพร สมเสมอ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นายราเชนทร์ ชูศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางกรรณิการ์ ฤทธิ์ขุน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางสาวซินเนีย รัติภัทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางปิยะวรรณ คุ้มญาติ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางสาวลภัสรดา รังสิตราพร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางสาวเนาวลักษณ์ เอื้อพิชญานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางสาวกนกรัตน์ ดวงพิกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางชุติสร เรืองนาราบ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางเกตสุดา พานิชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางเพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางกัญญกาญจน์ ไซเออร์ส อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางสาวกาญจนา ทวินันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางพรรณี นุกูลคาม อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางสวรรยา หาญวงษา อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางสุพรรัตน์ ทองฟัก อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางกัญญ์วรา สมใจ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางนิศรา จันทร์เจริญสุข อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายมานิตย์ มัลลวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวลัดดา ปินตา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวเบญญาภา กันทะวงศ์วาร อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางกนกวรรณ เวชกามา อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นายคงศักดิ์ ตุ้ยสืบ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นางดารารัตน์ ธาตุรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นางพจนารถ นพนาคร อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นายสุรินทร์ ชาตตนนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา