โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 11 หน่วยกิต
- วิชาบังคับร่วม 11 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 11
- วิชาบังคับร่วม 11
24070501 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
Research Methodology in Agricultural Technology
4 (3-2-7)
24070502 ระบบเกษตรและเทคโนโลยี
Agricultural System and Technology
3 (3-0-6)
24070503 การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
Agricultural Management and Quality System
2 (2-0-4)
24079504 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
Seminar in Agricultural Technology 1
1 (0-2-1)
24079505 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
Seminar in Agricultural Technology 2
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาเลือก 15
- วิชาเลือกทั่วไป 15
24071501 นิเวศวิทยาเกษตร
Agricultural Ecology
3 (3-0-6)
24071502 การผลิตและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
Seed Production and Quality Control
3 (3-0-6)
24071503 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีวภาพ
Biological Information Technology
3 (2-2-5)
24071504 การจัดการอินทรียวัตถุในดิน
Soil Organic Matter Management
3 (3-0-6)
24071505 การพัฒนาพันธุ์และผลิตพืชเพื่ออุตสาหกรรม
Crop Improvement and Production for Industrial Uses
3 (3-0-6)
24071506 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding Techniques
3 (2-2-5)
24072501 นิเวศวิทยาของศัตรูพืชทางการเกษตร
Ecology of Agricultural Pest
3 (3-0-6)
24072502 การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
Pesticide Application Safety
3 (2-2-5)
24072503 โรควิทยาของแมลง
Insect Pathology
3 (2-2-5)
24072504 การจัดการศัตรูพืชหลังเก็บเกี่ยว
Post Harvest Pest Management
3 (2-2-5)
24072505 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร
Development of Natural Products for Agriculture
3 (2-2-5)
24072506 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
Integrated Pest Management
3 (2-2-5)
24072507 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Insect Pests
3 (2-2-5)
24072508 การป้องกันกำจัดโรคพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Plant Diseases
3 (2-2-5)
24072509 เทคนิควิธีวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช
Research Methodology in Pest Management
3 (1-4-4)
24073501 สันติศึกษาเพื่อการผลิตสัตว์
Peace Studies for Animal Production
3 (3-0-6)
24073502 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสัตว์
Communication and Information Technology for Animal Production
3 (1-4-4)
24073504 การจัดการของเสียจากสัตว์ประยุกต์
Applied Animal Waste Management
3 (3-0-6)
24073505 การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชน
Animal Feed Production in Community
3 (1-4-4)
24073506 สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการผลิตสัตว์
Local Herbs for Animal Production
3 (1-4-4)
24074501 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นสูง
Advanced Aquaculture
3 (3-0-6)
24074502 การจัดการทรัพยากรประมง
Fisheries Resource Management
3 (3-0-6)
24074503 การวางแผนโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Project Planning in Aquaculture
3 (3-0-6)
24074504 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ
Aquatic Animal Nutrition
3 (2-2-5)
24074505 น้ำและกำลังการผลิตทางชีวภาพในบ่อปลา
Water and Biological Productivity in Fish Ponds
3 (2-2-5)
24074506 การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ
Quality Control of Aquatic Animal Production
3 (3-0-6)
24074507 วิศวกรรมประมง
Aquaculture Engineering
3 (3-0-6)
24074508 โรคสัตว์น้ำขั้นสูง
Advanced Aquatic Animal Diseases
3 (2-2-5)
24074509 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
Aquaculture Biotechnology
3 (3-0-6)
24075501 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง
Advanced Food Processing Technology
3 (2-2-5)
24075502 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
Meat, Poultry and Fish Processing Technology
3 (2-2-5)
24075503 เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ขั้นสูง
Advanced Fruit and Vegetable Processing Technology
3 (2-2-5)
24075504 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมขั้นสูง
Advanced Dairy Processing Technology
3 (2-2-5)
24075505 เทคโนโลยีการหมักและการกลั่น
Fermentation and Distillation Technology
3 (2-2-5)
24075506 เทคโนโลยีการแปรรูปธัญพืชขั้นสูง
Advanced Cereal Technology
3 (2-2-5)
24075507 เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางอาหาร
Analytical Techniques and Instrumentation in Food Research
3 (2-2-5)
24075508 ความปลอดภัยในอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
Food Hygiene and Food Plant Sanitation
3 (2-2-5)
24075509 การจัดการ การควบคุมและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Management Control and Assurance in Food Industry
3 (3-0-6)
24075510 การบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industrial Management
3 (3-0-6)
24075511 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Products and Innovation Development
3 (2-2-5)
24075512 บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
Packaging in Food Industry
3 (3-0-6)
24075513 อาหารเสริมสุขภาพ
Functional Foods
3 (3-0-6)
24079506 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
Selected Topics in Agricultural Technology 1
1 (1-0-2)
24079507 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
Selected Topics in Agricultural Technology 2
2 (2-0-4)
24079508 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 3
Selected Topics in Agricultural Technology 3
3 (2-2-5)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
24079599 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0-36-12)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางปราโมทย์ ทิมขำ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน พืชศาสตร์
นายพิชัย สุรพรไพบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน พืชศาสตร์
นายอนุชา จันทรบูรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน พืชศาสตร์
นางปิยะนุช รสเครือ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน อุตสาหกรรมเกษตร
นายคมสัน อำนวยสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก พืชศาสตร์
นายยรรยง เฉลิมแสน อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก พืชศาสตร์
นางสาวศิริน มหายศนันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์
นางวาสนา สิงห์ดวง อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นายอัษฎาวุธ สนั่นนาม อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นายเดชา นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นายสุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ พืชศาสตร์
นายไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์
นางปัทม์ ปราณอมรกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิทยาศาสตร์
นายวรวุธ ชัยเนตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นายสุนทร วิทยาคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นางจินันทนา จอมดวง อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พืชศาสตร์
นางสาวมาลี ตั้งระเบียบ อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พืชศาสตร์
นายสุเทพ ทองมา อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พืชศาสตร์
นายอรุณ โสตถิกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พืชศาสตร์
นางสาวจิรภา พงษ์จันตา อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา