โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
- วิชาบังคับร่วม 27 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 9 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 27
- วิชาบังคับร่วม 27
30019501 วิธีทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม
Methods of Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
31071502 ทฤษฎีทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Theory
3 (3-0-6)
31071503 การออกแบบเชิงแนวคิดในงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Conceptual Design
3 (3-0-6)
31071504 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเครื่องกล
Computer Aided Mechanical Engineering
3 (2-3-5)
31079501 การบริหารโครงการวิศวกรรม
Engineering Project Management
2 (2-0-6)
31079502 การเรียนรู้ปัญหาจากประสบการณ์อุตสาหกรรม
Problem Based Learning from Industrial Experience
1 (0-3-0)
31079599 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
Master Thesis
12 (0-36-0)
(2) หมวดวิชาเลือก 9
- วิชาเลือกทั่วไป 9
31071505 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม
Finite Element Method in Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30019501 วิธีทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
31071506 การคำนวณพลศาสตร์ของไหล
Computational Fluid Dynamics
3 (3-0-6)
31072501 การออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล
Machine Design and Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31071503 การออกแบบเชิงแนวคิดในงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 (3-0-6)
31072502 การทดสอบและการประเมินเครื่องจักรกล
Machine Testing and Evaluation
3 (2-3-5)
31072503 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
Advanced Mechanics of Solids
3 (3-0-6)
31072504 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
Mechanical Behavior of Materials
3 (3-0-6)
31072505 กระบวนการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
31072506 ระบบการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing Systems
3 (3-0-6)
31072507 การออกแบบเครื่องมือ
Tools Design
3 (3-0-6)
31072508 การออกแบบเครื่องมือกล
Machine Tools Design
3 (3-0-6)
31072509 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์
Polymer Processing
3 (3-0-6)
31072510 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
Plastic Mold Design
3 (3-0-6)
31072511 การจำลองและการวิเคราะห์กระบวนการแปรรูปวัสดุ
Material Processing Modeling and Analysis
3 (3-0-6)
31072598 หัวข้อเลือกทางการออกแบบและวิศวกรรมเครื่องจักร
Selected Topic in Design and Machinery Engine
3 (3-0-6)
31073501 การออกแบบระบบความร้อน
Design of Thermal System
3 (3-0-6)
31073502 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
Advanced Mechanics of Fluids
3 (3-0-6)
31073503 อุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรม
Thermal Equipments in Engineering
3 (3-0-6)
31073504 ระบบการทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning System
3 (3-0-6)
31073505 พลังงานชีวภาพ
Bio-energy
3 (3-0-6)
31073506 พลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy
3 (3-0-6)
31073507 เทคโนโลยีการอบแห้ง
Drying Technology
3 (3-0-6)
31073508 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการถ่ายเทความร้อน
Numerical Analysis in Heat Transfer
3 (3-0-6)
31073509 ปรากฎการณ์การถ่ายโอน
Transport Phenomena
3 (3-0-6)
31073598 หัวข้อเลือกทางการออกแบบและวิศวกรรมความร้อน
Selected Topic in Design and Thermal Engineering
3 (3-0-6)
31074501 พลศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Dynamics
3 (3-0-6)
31074502 การสั่นสะเทือนเชิงกลขั้นสูง
Advanced Mechanical Vibration
3 (3-0-6)
31074503 การวิเคราะห์โมดัล
Modal Analysis
3 (2-3-5)
31074504 การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
Advanced Automatic Control
3 (3-0-6)
31074505 การจำลองและวิเคราะห์ระบบพลศาสตร์
Dynamic System Modeling and Analysis
3 (3-0-6)
31074598 หัวข้อเลือกทางการออกแบบและวิศวกรรมการผลิต
Selected Topic in Design and Manufacturing Engineering
3 (3-0-6)
31075501 การเผาไหม้
Combustion
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวกุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
ว่าที่ร้อยโทณัฐรัตน์ ปาณานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายนิวัตร มูลปา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นางสุบงกช โตไพบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา