โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
- วิชาบังคับสหกิจศึกษา 3 หน่วยกิต
- วิชาบังคับร่วม 3 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเฉพาะแขนง 6 หน่วยกิต
- ฝึกทำงานอุตสาหกรรม 6 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 30
- วิชาบังคับสหกิจศึกษา 3
32086502 การบริหารโครงการวิศวกรรม
Engineering Project Management
3 (3-0-6)
- วิชาบังคับร่วม 3
32086501 วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม
Method of Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
- วิชาบังคับเฉพาะแขนง 6
32081501 วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง
Computer Methods in Power System
3 (3-0-6)
32081515 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง
Advance High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
32082504 พลังงานทดแทน
Renewable Energy
3 (3-0-6)
32082507 การจัดการด้านความต้องการกำลังไฟฟ้า
Demand Side Management
3 (3-0-6)
32083510 ระบบควบคุมดิจิตอล
Digital Control System
3 (3-0-6)
32083515 การจำลองวงจรแปลงผันกำลังและการควบคุม
Power Converter Modeling and Control
3 (3-0-6)
32084501 เทคโนโลยีอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
Semiconductor Devices Technology
3 (3-0-6)
32084508 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่น
Electromagnetic Field and Wave Propagation
3 (3-0-6)
32085502 กระบวนการและตัวแปรสุ่ม
Random Variable and Processes
3 (3-0-6)
32085504 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
Digital signal Processing
3 (3-0-6)
- ฝึกทำงานอุตสาหกรรม 6
32086503 การศึกษาในสถานประกอบการ
Internship
6 (0-40-0)
Prerequisite : 32086502 การบริหารโครงการวิศวกรรม 3 (3-0-6)
- วิทยานิพนธ์ 12
32086599 วิทยานิพนธ์
Master Thesis
12 (0-36-0)
(2) หมวดวิชาเลือก 6
- วิชาเลือกทั่วไป 6
32081502 สภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้ากำลัง
Transient in Power System
3 (3-0-6)
32081503 การวิเคราะห์ความผิดพร่องในระบบไฟฟ้ากำลัง
Fault Analysis in Power System
3 (3-0-6)
32081504 การจ่ายโหลดอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากำลัง
Economic Dispatch of Power Systems
3 (3-0-6)
32081505 เสถียรภาพและพลวัตในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Stability and Dynamic
3 (3-0-6)
32081506 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Power System Protection
3 (3-0-6)
32081507 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้ากำลัง
Optimization Techniques in Power Systems
3 (3-0-6)
32081508 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Reliability
3 (3-0-6)
32081509 การวางแผนระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Planning
3 (3-0-6)
32081510 ระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า
Power Distribution Systems
3 (3-0-6)
32081511 การออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังและการปฏิบัติการ
Power System Design and Operation
3 (3-0-6)
32081512 คุณภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Quality
3 (3-0-6)
32081513 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electrical Machine
3 (3-0-6)
32081514 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
Selected Topics in Electrical Power System
3 (3-0-6)
32081516 ทฤษฎีการปล่อยประจุก๊าซ
Gas Discharge Theory
3 (3-0-6)
32081517 การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
Electric Field Analysis in High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
32081518 วิศวกรรมสายเคเบิลกำลัง
Power Cable Engineering
3 (3-0-6)
32081519 การจัดสัมพันธ์ทางฉนวน
Insulation Coordination
3 (3-0-6)
32081520 ระบบส่งแรงดันสูงกระแสตรง
High Voltage Direct Current Transmission
3 (3-0-6)
32081521 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
Selected Topic in High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
32082501 วิศวกรรมการส่องสว่างขั้นสูง
Advanced Illumination Engineering
3 (3-0-6)
32082502 วิธีการเชิงตัวเลขในงานแม่เหล็กไฟฟ้า
Numerical Methods in Electromagnetic
3 (3-0-6)
32082503 การเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Compatibility
3 (3-0-6)
32082505 พลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy
3 (3-0-6)
32082506 การประยุกต์ใช้งานระบบโฟโตโวลตาอิก
Photovoltaic System and Its Applications
3 (3-0-6)
32082508 เทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology
3 (3-0-6)
32082509 เทคโนโลยีพลังงานลม
Wind Energy Technology
3 (3-0-6)
32082510 เทคโนโลยีพลังงานแบบผสมผสาน
Hybrid Systems Technology
3 (3-0-6)
32082511 หัวข้อเลือกทางพลังงานทางเลือก
Selected Topics in Renewable Energy
3 (3-0-6)
32083501 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power Electronics Application in Power Systems
3 (3-0-6)
32083502 การแปลงผันกำลังแบบวิธีสวิตช์
Switched Mode Power Conversion
3 (3-0-6)
32083503 การควบคุมการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
Control of Electric Drives
3 (3-0-6)
32083504 อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการควบคุม
Power Electronics and Control
3 (3-0-6)
32083505 สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและวิธีการลดทอน
EMI and Noise Reduction Techniques
3 (3-0-6)
32083506 การปรับสภาวะกระแสระบบไฟฟ้ากำลังแบบแอคตีฟ
Active Power Line-Current Conditioning
3 (3-0-6)
32083507 ระบบควบคุมแบบเชิงเส้น
Linear Control System
3 (3-0-6)
32083508 การจำลองและวิเคราะห์ระบบพลศาสตร์
Dynamic System Modeling and Analysis
3 (3-0-6)
32083509 ระบบควบคุมขั้นสูง
Advanced Control System
3 (3-0-6)
32083511 ระบบอัจฉริยะ
Intelligent System
3 (3-0-6)
32083512 การวัดคุมทางอุตสาหกรรมขั้นสูง
Advance Industrial Instrumentation
3 (3-0-6)
32083513 เทคโนโลยีเซนเซอร์ขั้นสูง
Advance Sensor Technology
3 (3-0-6)
32083514 การออกแบบระบบบนฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ขั้นสูง
Advanced Microprocessor-Based Systems Design
3 (3-0-6)
32083516 หัวข้อเลือกทางอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Selected Topics in Power Electronics
3 (3-0-6)
32084502 เทคนิควงจรรวม
Integrated Circuit Techniques
3 (3-0-6)
32084503 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่
VLSI Design
3 (3-0-6)
32084504 สถาปัตยกรรมแบบแถวของวงจรรวมขนาดใหญ่
VLSI Array Architecture
3 (3-0-6)
32084505 เทคโนโลยีและการออกแบบวงจรรวม CMOS
CMOS Design and Technology
3 (3-0-6)
32084506 การสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communications
3 (3-0-6)
32084507 ระบบสื่อสารด้วยแสง
Optical Comunication
3 (3-0-6)
32084509 หัวข้อเลือกทางอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
Selected Topics in Electronics and Communication
3 (3-0-6)
32085501 วิศวกรรมดิจิตอลขั้นสูง
Advanced Digital Engineering
3 (3-0-6)
32085503 การประมวลสัญญาณไม่ต่อเนื่อง
Discrete Signal Processing
3 (3-0-6)
32085505 การประมวลสัญญาณดิจิตอลขั้นสูง
Advanced Signal Processing
3 (3-0-6)
32085506 ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียม
Neural Network Theory
3 (3-0-6)
32085507 การบีบอัดข้อมูล
Data Compression
3 (3-0-6)
32085508 การจดจำรูปแบบ
Pattern Recognition
3 (3-0-6)
32085509 การประมวลผลทางเสียงพูดและเสียง
Speech and Audio Processing
3 (3-0-6)
32085510 การสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์
Data and Computer Communication
3 (3-0-6)
32085511 หัวข้อเลือกทางคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายชาญชัย เดชธรรมรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสามารถ ยะเชียงคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอุเทน คำน่าน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายโกศล โอฬารไพโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา