โลโก้เว็บไซต์ RMUTL ช่อง@Youtube | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

 หมวดหมู่ข่าว : RMUTL ช่อง@Youtube

มทร.ล้านนา จัดสัมมนาทบทวนบทบาท พนง.สถาบันอุดมศึกษา 6 พื้นที่ เพื่อตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ
จันทร์ 5 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนา “บทบาทของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ” ในระหว่างวันที่  5-6 มีนาคม 2561 ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่   เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนได้รับทราบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและตอบสนองกระบวนการในการพัฒนา มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคม ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสา... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา  เข้าร่วมจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 " (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0 ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลอีสาน นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชของ มทร.ล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตามการสนองงาน ประจำปี พ.ศ.2560  ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระราชทานพระราชานุมัติให้ดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการหลักประกอบด้วย  ... >> อ่านต่อ


“ล้านนาสัญจร” มองอดีต ปัจจุบันและก้าวสู่อนาคต มทร.ล้านนา ลำปาง
พุธ 13 ธันวาคม 2560

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ชูนโยบายเกษตรอุตสาหกรรม ผนึกจุดเด่น 3 วิทยาเขตเกษตรสู่ การพัฒนา Farmer University วันนี้ (12 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร) พร้อมชูนโยบา... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC)
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC)  และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)  เรื่อง “Creative R M U... >> อ่านต่อ


ฝากติดตาม.....รายการ Five Focus ออกอากาศทาง ททบ.5 วันที่ 3 ส.ค. 60 เวลา 13.00 - 13.30 เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนโรงงาน
อังคาร 1 สิงหาคม 2560

อุดมศึกษาเชียงใหม่จัดประชุมนานาชาติสู่วิจัยรับใช้สังคม เผยแพร่ในรายการ Five Focus  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 11 - 17 ทั้งหมด 17