โลโก้เว็บไซต์ ห้องสมุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดงานบริการห้องสมุด สำนักวิทยฯ ขยายการให้บริการในพื้นที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
งานบริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ได้เตรียมความพร้อมและขยายการให้บริการยืม-คืน หนังสือตลอดจนสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและบุคลากร  ในพื้นที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด...