โลโก้เว็บไซต์ การจัดการความรู้สู่ Thailand 4.0 มทร.อีสาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

การจัดการความรู้สู่ Thailand 4.0 มทร.อีสาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดคณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา
ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา  เข้าร่วมจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศ...