โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม ฮับขวัญ น้องหล้า ต้นกล้า วทส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

กิจกรรม ฮับขวัญ น้องหล้า ต้นกล้า วทส

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดงานหอพักนักศึกษา วทส. จัดกิจกรรม “ฮับขวัญ น้องหล้า ต้นกล้า วทส” เตรียมความพร้อมสู่รั้วโรงเรียนเตรียมฯ
วันที่ 17 มิถุนายน 2562  งานหอพักนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรม “ฮับขวัญน้องหล้า ต้นกล้า วทส.” เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ระดับ ปวช.1 ทั้ง 3 หลักสูต...