โลโก้เว็บไซต์ 05-09-63 ต้อนรับ รมว.กระทรวง อว tcdc land. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

05-09-63 ต้อนรับ รมว.กระทรวง อว tcdc land.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด



รมว. กระทรวงอว. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานวิจัยพัฒนาพื้นที่“ต้นแบบของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” งานวิจัยสู่การปฏิบัติอันเป็นรูปธรรมของมทร.ล้านนา
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวั...