โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ ห้อง C3-305 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโอกาสนี้ประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ได้เตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงาน เตรียมตัวศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อสร้างจิตสำนึกการประพฤติตน ปฏิบัติตน ในแบบของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.ล้านนา

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นวิทยากรให้แนวคิดสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และอาจารย์เอนก สมเคราะห์ อาจารย์อาวุโส , ตัวแทนคณาจารย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้ร่วมกันขับร้องเพลงและของขวัญเล็กๆน้อยๆ มอบให้แก่รุ่นพี่ เพื่อเป็นกำลังใจในการก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ทุกคน มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ , ธนากร นาเมืองรักษ์ , อ.สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน , อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์