โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มิถุนายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2562 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และอาจารย์ประจำสาขา ให้โอวาท และคำแนะนำต่างๆ แก่นักศึกษาใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ปรับพื้นฐานทางวิชาการวิชาชีพ พัฒนาทักษะความรู้ ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปกติ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือนักศึกษาใหม่รหัส 62 หลักสูตร ป.ตรี เมคคาทรอนิกส์ จำนวน 25 คน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์