โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นั้น ในการนี้คณะกรรมบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประแภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางนงเยาว์ สารเถื่อน
  2. นางนราพร จันพิบูลย์
  3. นางนลัทพร คูหา
  4. นางสาวปภาวรินท์ บุญมาก
  5. นางรัญชนา นำอิน
  6. นางสุทินา พึ่งทอง
  7. นางสาวสุปราณี ฟังเย็น
  8. นางอังคนา สุขเกษม มีเกษ

 รายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายประกาศนี้