โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2560 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 17 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์์เข้าร่วมซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพของนักศึกษา ด้วยจิต คารวะ คุณครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ ประศาสตร์ วิชาความรู้                                      

ในการนี้ท่านอธิการบดีฯ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาความว่า “พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่ดีงาม สืบทอดมาอย่างยาวนาน แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครูอาจารย์ ผู้สอน ผู้ให้ความรู้ ผู้ให้การฝึกฝน เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามีความพร้อมเพียงพอ ที่จะต้องไปเผชิญกับสังคมและโลกภายนอก ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ  การทำงาน การปกครอง การอยู่ร่วมกันในสังคมและครอบครัว สุดท้ายนี้ในนามคณะครูอาจารย์ ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และทุกๆชั้นปี ประสบความสำเร็จในการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เจอแต่สิ่งที่ดี เป็นตัวแทนที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ ให้ครูอาจารย์ได้ภาคภูมิใจ