โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและพัฒนางานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและพัฒนางานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 เมษายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ผู้แทนนายอนุวัธ วงศ์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทฮาเวสเตอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด ในพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ"พัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา" และในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.ประพัฒน์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ในโครงการ "ต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโยีในระดับอาชีวศึกษา"    เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและเสริมสร้างขีดความสามารถของนักศึกษาเมื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง และส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีผลงานการวิจัยเชิงประจักษ์ในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีนายกู้เกียรติ ประภัสระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณะผู้บริหาร อบจ.แพร่ และคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
           โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาสายอาชีพ และมหาวิทยาต้องมีบทบาทในการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะเห็นได้จากนโยบายจากรัฐบาลและบทวิเคราะห์นักวิชาการด้านการศึกษาได้มีการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวะ จากสภาวะงานปัจจุบันและอนาคตจำเป็นต้องใช้กำลังคนด้านวิชาชีพที่มีทักษะฝีมือเป็นจำนวนมาก แต่สัดส่วนของนักเรียนที่เลือกเรียนสายอาชีพมียังมีจำนวนน้อยกว่าสายสามัญและจากการที่มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่สำรวจในภาคเหนือจะเห็นได้ว่านักเรียนเลือกที่เข้าศึกษาต่อสายอาชีพมีสัดส่วนน้อยลงอย่างต่อเนื่อง จากความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีแนวทางการดำงานภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในครั้งนี้ใน 3 ประเด็นหลักประกอบด้วย 
1.บันฑิตพันธุ์ใหม่ราชมงคลล้านนา "อาชีพนำการผลิต ตอบสนองต่อ Demand Side" ในรูปแบบที่การศึกษาแนวใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนเรียนรู้จากประสบการณ์และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
2.การผลิตนักศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันการอาชีวศึกษา ในสัดส่วนการรับนักศึกษาต่อเนื่องจากอาชีวศึกษา 70 %  และรับผู้ที่จบการศึกษาจาก ม.6 30% 
3.การปรับเป้าหมายการรับผู้เรียนใหม่ ด้วยหลักสูตรประเภท Deree และ Non-Degee การให้ผู้สูงวัยได้มา Recyle ส่วนคนทำงานอยู่แล้วต้องเอามาปัดฝุ่นหรือมา Re-skill Re-train

(ข้อมูลจาก : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา)