โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่าย ส่งผลงานโครงการ “มอนล้านโมเดล”  ร่วมจัดแสดงในงาน LANNA EXPRO 20018  แสดงศักยภาพการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ผู้สนใจเข้าชมตลอดระยะเวลาจัดงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่าย ส่งผลงานโครงการ “มอนล้านโมเดล”  ร่วมจัดแสดงในงาน LANNA EXPRO 20018  แสดงศักยภาพการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ผู้สนใจเข้าชมตลอดระยะเวลาจัดงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 7 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา หัวหน้าโครงการ “ม่อนล้านโมดเดล” ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ เข้าชมนิทรรศการ โครงการ “ม่อนล้านโมเดล” ภายในงาน LANNA EXPRO 2018 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2561  ในโซนเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยโครงการม่อนล้านโมเดลเป็นโครงการที่บูณการองค์ความรู้จากหลายๆ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบโดยคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และศูนย์การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอพร้าว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการที่นำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบนพื้นที่สูง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนระดับรากหญ้าในการส่งเสริมอาชีพ ผ่านกลไกลการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพของ กศน. ในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รวม 7 หมู่บ้าน โดยมีผลงานที่เป็นรูปธรรมเช่น การสืบสานผ้าปักชนเผ่าอาข่าแบบดั้งเดิม ออกแบบและพัฒนาผ้าปักชนเผ่าอาข่าให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาด แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ตลอดจนมีการตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่อำเภอพร้าว 

          สำหรับงาน LANNA EXPO 2018 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน” ในเวลา 10.00-20.00 น. วันและ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายร่วมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่น สินค้าพรีเมี่ยม และสืบสารพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ตลอดจนองค์ความรู้ของล้านนาเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น 11 โซนกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.