โลโก้เว็บไซต์ หน่วยงานบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

หน่วยงานบริการ


อาคารสถานที่ (ไฟฟ้า, ประปา, ห้องเรียน,ห้องน้ำและระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ)
นายชาคริต ชูวุฒิยากร ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ โทร.093-329-8806
นายกมล ศรีทิ หัวหน้างานอาคารสถานที่ โทร.085-870-2625
นายอาทิตย์ ใจคำฟู เจ้าหน้าที่ โทร.087-145-4483
สวัสดิการ (โรงอาหาร, จำหน่ายอุปกรณ์)
นายประสิทธิ์ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โทร.097-997-6652
นางสาวธนพร ดีศิริ เจ้าหน้าที่ โทร.081-727-5648
อินเทอร์เน็ทและห้องสมุด
นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.093-134-9090
งานทะเบียน, ตารางเรียน
ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.089-631-5400
งานกิจการนักศึกษา (ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร, งานพยาบาล)
ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ โทร.081-881-4177
นายวัชชิระ อินตาเทพ เจ้าหน้าที่ โทร.081-387-1880
งานยานพาหนะ (รถโดยสารรับ-ส่ง)
ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง โทร.081-024-7575
นางรจนา ราชญา เจ้าหน้าที่ โทร.085-038-1860
งานรักษาความปลอดภัย
นายกมล ศรีทิ หัวหน้างานอาคารสถานที่ โทร.085-870-2625
ศูนย์ประสานงาน
นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ โทร.061-519-4465
นางสาวเยาวัลย์ จันทร์ต๊ะมูล เจ้าหน้าที่ โทร.093-307-1000