โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2020 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2020

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 5572 คน

(1459) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

yesนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2020

    เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิรเมธ ดอนเรือนไพร และนางสาวสิรีธร แก้วสีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ได้รับคัดเลือกจากงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้เข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2020 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  งานนี้จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการ ASEAN Leadership 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม พร้อมทั้งฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลได้สนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับนักศึกษา

 

ขอขอบคุณภาพภ่าย: งานวิเทศสัมพ้นธ์และกิจการอาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บทความข้อมูล: อาจารย์อุ่นอารี ตลาดเงินออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon