โลโก้เว็บไซต์ วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2645 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน

 

ดาวน์โหลดอ่านวารสารฟรี ที่ URL ::

kaew-RMUTL: https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/pre_book.php?b=10

ookbee: https://tinyurl.com/re6sfza

pubhtml5: https://online.pubhtml5.com/wfhu/wlzp/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา