โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560


กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 

https://entrance.rmutl.ac.th/Bh/


แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 053 266 516 ต่อ 2130 , 2012 

โปรดติดต่อ ==> เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 093 - 318 - 1316