โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวประเมิน ASIC Accreditation Assessment | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวประเมิน ASIC Accreditation Assessment

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย  Dr Maurice Dimmock , Dr Ian Reed , Dr Karl Meneghella , Panussanun Samuntasarikit และ Asst. Prof. Dr. Boontida   Uapipatanakul องค์กร ASIC (Accreditation Service international Schools, Colleges and University) เป็นองค์กรรับประกันคุณภาพการศึกษาจากสหราชอาณาจักร ซึ่งมีหน้าที่ในการประเมินการจัดการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล และเป็นสถาบันที่ช่วยพัฒนาสถาบันการศึกษาต่างๆ ในนานาชาติ ให้มีคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และนำไปสู่การตรวจประเมินเพื่อรับรองและประกันคุณภาพสถานศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  การประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร คณบดี 4 คณะ 1 วิทยาลัย ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก และนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ข้อมูลตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการ ASIC ยังเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นิทรรศการงานวิจัย ผลงานการศึกษา ศูนย์วิจัยพลังงานสะอาดและห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มทร.ล้านนา (ห้วยแก้ว, เจ็ดยอด และ ดอยสะเก็ด) ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา