โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาพื้นที่เชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษา  1/2559 ติดต่อรับใบทรานสคริป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาพื้นที่เชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษา 1/2559 ติดต่อรับใบทรานสคริป


นักศึกษาพื้นที่เชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  1/2559(AEC) สามารถติดต่อรับใบทรานสคริปพร้อมหนังสือรับรองคุณวุฒิได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2  ตั้งแต่วันที่ 13/03/2560 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: แจ้งรหัสนักศึกษา ชื่อสกุล ชื่อปริญญา พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่