โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์


ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา

ตราประจำมหาวิทยาลัย (TH)

ตราประจำมหาวิทยาลัย (EN)

ตราประจำมหาวิทยาลัย (Gold)

ตราประจำมหาวิทยาลัย (RMUTL)

ตราประจำมหาวิทยาลัย (RMUTL)


ตราประจำคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


ภาพประกอบอื่นๆ

ภาพพื้นหลัง ลายดอกปีป

แผนที่ 6 เขตพื้นที่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon