โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


Image

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

อธิการบดี
Image

ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล

รองอธิการบดี ด้านบริหาร

Image

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ

รองอธิการบดี
ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา

Image

ผศ.อุดม สุธาคำ

รองอธิการบดี
ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

Image

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

รองอธิการบดี
ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

Image

ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ

รองอธิการบดี
ด้านวิเทศสัมพันธ์Image

ผศ.อุดม สุธาคำ

รองอธิการบดี
มทร.ล้านนา เชียงราย

Image

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย

รองอธิการบดี
มทร.ล้านนา ตาก

Image

รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี
มทร.ล้านนา น่าน

Image

ดร.ทินกร ทาตระกูล

รองอธิการบดี
มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Image

ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล

รองอธิการบดี
มทร.ล้านนา ลำปาง
Image

ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี

Image

ผศ.พรรณี นุกูลคาม

ผู้ช่วยอธิการบดี

Image

นายสมศักดิ์ วรรณชัย

ผู้ช่วยอธิการบดี


Image

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล

คณบดี
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

Image

ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Image

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

Image

ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู

คณบดี
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

Image

นายอนันท์ ทับเกิด

ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image

ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Image

ผศ.ดร.อรุณ โสติถิกุล

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

Image

ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Image

นายภฤศพงศ์ เพชรบุล

ผู้อำนวยการ
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

Image

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา