โลโก้เว็บไซต์ บริการสำหรับบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริการสำหรับบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร


บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 2,203 คน จำแนกเป็น

  • ข้าราชการ จำนวน 595 คน
  • พนักงานราชการ จำนวน 82 คน
  • พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 875 คน
  • พนักงานพันธกิจ จำนวน 112 คน
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน 99 คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 435 คน
  • จ้างเหมา จำนวน 2 คน

  • ( ข้อมูล ณ วันที่ 23/11/2559 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : Data Center RMUTL)

    ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา