โลโก้เว็บไซต์ คณะบุคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบุคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


คณะบุคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบุคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง

รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง

ประธานกรรมการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล

ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล

กรรมการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ

ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ

กรรมการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

พลตำรวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์

พลตำรวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์

กรรมการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

 รองศาสตราจารย์ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล

รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล

กรรมการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์สุภาว์  จุลนาพันธุ์

รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์

กรรมการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์บวร  ปภัสราทร

รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร

กรรมการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์

นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

กรรมการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ   สง่าจิตร

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร

กรรมการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

 รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

กรรมการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา