โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 64
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12
22051108 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics 1
3 (3-0-6)
30030101 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-6)
30030105 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organizational Psychology Management
3 (3-0-6)
30030106 หลักการบริหารงานอุตสาหกรรม
Principles of Industrial Management
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 34
30030104 การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
On The Job Training
3 (0-40-0)
34052101 วัสดุในงานวิศวกรรม
Engineering Material
3 (3-0-6)
34052103 โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
Engineering Metallurgy
3 (2-3-5)
34054201 วิศวกรรมการเชื่อม
Welding Engineering
3 (2-3-5)
34055202 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต
Design of Production Machine Element
3 (2-3-5)
34057101 การศึกษางาน
Work Study
3 (3-0-6)
34057102 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
3 (3-0-6)
34057202 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
3 (3-0-6)
34057203 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
34057204 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
34059101 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
Industrial Technology Pre-Project
1 (0-3-1)
34059203 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
Industrial Technology Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 34059101 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
34052202 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 2
Engineering Material Testing 2
2 (1-3-3)
Prerequisite : 34052203 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1 2 (1-3-3)
34052203 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1
Engineering Material Testing 1
2 (1-3-3)
34053101 กระบวนการผลิต
Manufacturing Process
3 (2-3-5)
34053202 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต
Production Engineering Practice
2 (0-6-2)
34053203 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Automatic Machine Engineering
3 (2-3-5)
34053204 การควบคุมระบบอัตโนมัติ
Automation System
3 (2-3-5)
34053205 การออกแบบโครงสร้างงานเหล็ก
Steel Structural Design
3 (2-3-5)
34053206 วิศวกรรมการวัดละเอียด
Engineering Metrology
3 (2-3-5)
34053207 การออกแบบการผลิต
Production Design
3 (2-3-5)
34053208 การออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing
3 (2-3-5)
34055201 วิศวกรรมเครื่องมือ
Tool Engineering
3 (2-3-5)
34055203 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
3 (2-3-5)
34055204 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
Press Tool and Die Design
3 (2-3-5)
34055205 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
Plastic Mold Design
3 (2-3-5)
34055206 วิศวกรรมความร้อนและของไหล
Thermodynamic and Fluid Engineering
3 (3-0-6)
34056102 กระสวนงานหล่อ
Foundry and Patternmaking
3 (2-3-5)
34056203 วิศวกรรมการหล่อโลหะ
Foundry Engineering
3 (2-3-5)
34057104 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
34057105 กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Law
3 (3-0-6)
34057106 การควบคุมมลภาวะและการบำบัดของเสีย
Pollution Control and Waste Treatment
3 (3-0-6)
34057205 การยศาสตร์
Ergonomics
3 (3-0-6)
34057206 การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34057203 การควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-6)
34057207 การวิจัยดำเนินงาน
Operation Research
3 (3-0-6)
34057208 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
Supply chain and Logistics Management
3 (3-0-6)
34057209 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility Study
3 (3-0-6)
34057210 โปรแกรมประยุกต์สำหรับนักบริหารอุตสาหกรรม
Computer Application for Industrial Manager
3 (2-3-5)
34057211 การจำลองสถานการณ์
Simulation
3 (2-3-5)
34057212 ระบบคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม
Industrial Computer System
3 (2-3-5)
34057213 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานอุตสาหกรรม
Management Information System in Industrial
3 (2-3-5)
34057214 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
3 (3-0-6)
34057215 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
Technology Transfer
3 (3-0-6)
34057216 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (2-3-5)
34057217 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Drawing
3 (2-3-5)
34057218 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหการ
Computer Programming for Industrial Technology
3 (2-3-5)
34058201 วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายณัฐพล กาบคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมเครื่องกล
นายสถาพร พิมสาร อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมเครื่องกล
นายอริยะ แสนทวีสุข อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมเครื่องกล
นายเสกสรรค์ อ้วนสอาด อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมเครื่องกล
นายศักดิ์สิทธิ์ โรจน์ฤทธากร อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมอุตสาหการ
นายชัยภูมิ สีมา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายธีระยุทธ ขอดแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายพุทสายัน นราพินิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายมานิตย์ อินทร์คำเชื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายสุรพงศ์ บางพาน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นายพงศกร สุรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมอุตสาหการ
นายพิทูร นพนาคร อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวมนินทรา ใจคำปัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาววิรัลพัชร พรหมจรรย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมอุตสาหการ
นายสรายุทธ มาลัยพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมอุตสาหการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา