โลโก้เว็บไซต์ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ประจำวันที่ 5 ต.ค. 2565


หน่วยงาน:
ปีงบประมาณ:
งบประมาณ:

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา