โลโก้เว็บไซต์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย


อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย


ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของทุกองค์กร การกำหนอัตลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลอกหลายทางชีวิภาพและความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยี และการจัดการเพื่อชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยีวัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธูกรรมพืช เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น "นวัตกรรมเพื่อชุมชน"