โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย


ปรัชญา


“บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล” 


วิสัยทัศน์


“มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สู่สากล”


พันธกิจ


 • จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได้
 • สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
 • สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

 • เป้าหมาย


  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชุมชน และสากลเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับ ดังนี้

 • เป็น 1 ใน 5 ระดับชาติ ปี 2558
 • เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ปี 2560
 • เป็น 1 ใน 100 ระดับโลก ปี 2564


 • ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา