โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษา


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (College of Integrated Science and Technology)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ (Cert. Pre-Bussiness Administration)
 ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Cert. Pre-Architecture)
 ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Cert. Pre-Engineering)
 ปวช. เมคคาทรอนิกส์ (Cert. -)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปวส. การบัญชี (Dip. Accounting)
 ปวส. การตลาด (Dip. Marketing)
 ปวส. การจัดการ (Dip. Management)
 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Dip. Business Computer)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ปวส. สัตวศาสตร์ (Dip. Animal Science)
 ปวส. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (Dip. Agricultural Machinery Technology)
 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร (Dip. Food Technology)
 ปวส. พืชศาสตร์ (Dip. Plant Science)
 ปวส. ประมง (Dip. Fisheries)
 ปวส. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Dip. Landscape Technology)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์  ปวส. ไฟฟ้า (Dip. Electrical Technology)
 ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ (Dip. Computer Technology)
 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (Dip. Electronic)
 ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม (Dip. Industrial Technology)
 ปวส. ช่างโลหะ (Dip. Metal Technology)
 ปวส. ช่างกลโรงงาน (Dip. Machine Tool Technology)
 ปวส. ช่างยนต์ (Dip. Mechanical Power Technology)
 ปวส. ช่างกลเกษตร (Dip. Farm Machinics)
 ปวส. ช่างจักรกลหนัก (Dip. Heavy Equipment Technology)
 ปวส. ช่างโยธา (Dip. Civil Technology)
 ปวส. ช่างก่อสร้าง (Dip. Construction Technology)
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts and Architecture)
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (B.B.A Business English)
 บธ.บ. การจัดการ (B.B.A Management)
 บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (B.B.A Computer Information System)
 บธ.บ. การตลาด (B.B.A Marketing)
 บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (B.B.A International Business Management (International Program))
 บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (B.B.A International Business Management (International Program))
 บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (B.B.A Business Information System)
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บธ.บ. เรียนรวม (B.B.A -)
 บช.บ. - (B.Acc. -)
 บช.บ. บช.บ.การบัญชี (B.Acc. -)
 บช.บ. บัญชี (B.Acc. Accountancy)
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (B.A. English for International Communication)
 ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม (B.A. Tourism and Hotel)
 ศศ.บ. การท่องเที่ยว (B.A. Tourism)
 ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ (B.A. Tourism and Hospitality)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ทล.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (B.Tech. Landscape Technology )
 วท.บ. พืชศาสตร์ (B.Sc. Plant Science)
 วท.บ. พืชศาสตร์ - พืชสวน (B.Sc. Plant Science - Horticulture)
 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)
 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc. Information Technology)
 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (B.Sc. Biotechnology)
 วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Technology)
 วท.บ. ชีววิทยา (B.Sc. Biology)
 วท.บ. สัตวศาสตร์ (B.Sc. Animal Science)
 วท.บ. ประมง (B.Sc. Fisheries)
 วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (B.Sc. Agricultural Mechanization)
 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (B.Sc. Food Product Development)
 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (B.Sc. Food Science and Technology)
 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (B.Sc. Agro-Industry Product Development)
 วท.บ. เกษตรกลวิธาน (B.Sc. Agricultural Mechanization)
 วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (B.Sc. Food Business and Nutrition)
 วท.บ. เรียนรวม (B.Sc. -)
 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (B.Sc. Agriculture)
 คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ (B.H.E. Home Economics)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์  ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (B.S.Tech.Ed. Electronic Engineering and Telecommunication)
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (B.Eng. Mining Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (B.Eng. Mechanical Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (B.Eng. Agricultural Machinery Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.Eng. Electrical Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (B.Eng. Computer Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (B.Eng. Electronics Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (B.Eng. Electronics Engineering and Automatic Control System)
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (B.Eng. Environmental Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (B.Eng. Civil Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ์ (B.Eng. Tools and Die Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ (B.Eng. Logistics)
 อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล (B.Ind.Tech. Mechanical Technology)
 อส.บ. เทคโนโลยีเหมืองแร่ (B.Ind.Tech. Mining Technology)
 อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม (B.Ind.Tech. Telecommunication Technology)
 อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า (B.Ind.Tech. Electrical Technology)
 อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ (B.Ind.Tech. Industrial Technology)
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts and Architecture)
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทล.บ. ออกแบบเครื่องเรือน (B.Tech. Furniture Design)
 ทล.บ. ออกแบบสิ่งทอ (B.Tech. Textile Design)
 ทล.บ. เซรามิก (B.Tech. Ceramics)
 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (B.Tech. Printing and Packaging Technology)
 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ (B.Tech. Printing Technology and Package Design)
 ศป.บ. ออกแบบสื่อสาร (B.F.A. Communication Design)
 ศป.บ. สิ่งทอและเครื่องประดับ (B.F.A. Textiles and Jewelry)
 ศป.บ. ออกแบบอุตสาหกรรม (B.F.A. Industrial Design)
 ศล.บ. ทัศนศิลป์ (B.F.A. Visual Art)
 ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ (B.F.A. Visual Communication Design)
 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (B.Arch. Architecture)
 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (B.Arch. Interior Architecture)
 สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (B.Arch. Architectural Technology)
 อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี (B.Ind.Tech. Gems and Jewelry of Technology)
 อส.บ. เทคโนโลยีเซรามิก (B.Ind.Tech. Ceramics Technology)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (College of Integrated Science and Technology)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (B.Sc. Food Process Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร (B.Eng. Food Engineering)
 วศ.บ. การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (B.Eng. Food Production and Innovation)
 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (B.Eng. Mechatronics Engineering)

หลักสูตรปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บธ.ม. บริหารธุรกิจ (M.B.A. Business Administration)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วท.ม. พืชศาสตร์ (M.Sc. Plant Science)
 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (M.Sc. Agricultural Technology)
 วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (M.Sc. Animal Production Technology)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (M.Eng. Mechanical Engineering)
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (M.Eng. Electrical Engineering)
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts and Architecture)
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ศป.ม. ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ (M.F.A Art and Creative Design)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (College of Integrated Science and Technology)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา