โลโก้เว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อช่วยให้ท่านทราบประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม เหตุผลที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)  รวบรวม รวมถึงวิธีที่ท่านจะเข้าถึง และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว

มทร.ล้านนา สร้างบริการหลายอย่างทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์เพื่อให้บริการ แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยบริการของมทร.ล้านนา มีบนแพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้

 • เว็บไซต์ (Website) ของมหาวิทยาลัย ภายใต้อินเทอร์เน็ตโดเมน rmutl.ac.th
 • โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และ ไอโอเอส (iOS)
 • การติดต่อผ่านบุคลากรของมทร.ล้านนา หรือมหาวิทยาลัย ทั้งโดยตรงและผ่านผู้อื่นที่ได้รับมอบหมายจากมทร.ล้านนา หรือมหาวิทยาลัย

 ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ครอบคลุมการให้บริการทั้งสามแพลตฟอร์ม และครอบคลุมผู้ใช้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่ให้และใช้ข้อมูลที่ดูแลโดยมทร.ล้านนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยที่ดูแลข้อมูลให้มทร.ล้านนา

 

ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารวบรวม

มทร.ล้านนา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการ เก็บข้อมูลทั้งแบบไม่ระบุตัวตน และ แบบระบุตัวตนโดยใช้ RMUTL Account ซึ่งเชื่อมโยงกับเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้อยู่ วิธีนี้ช่วยให้มทร.ล้านนา สามารถนำเสนอบริการ และ ข้อมูลที่สอดคล้องกับผู้ใช้บริการได้

สำหรับข้อมูลที่ระบุตัวตน หรือสามารถใช้ระบุตัวตนได้ มทร.ล้านนา จะปฏิบัติเหมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ข้อมูลที่ท่านสร้างหรือมอบให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เมื่อเข้าใช้บริการของมทร.ล้านนา ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล หน่วยงานสังกัด ประเภทบุคลากร เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ประวัติบุคลากร ข้อมูลการสอน กรณีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ ข้อมูลประวัตินักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน  กรณีเป็นนักศึกษา  เพื่อให้มทร.ล้านนา สามารถประมวลผล และจัดหาบริการกับท่านได้ โดยลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ RMUTL Account  

 

ข้อมูลที่เรารวบรวมเมื่อท่านใช้บริการ

มทร.ล้านนา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของมทร.ล้านนา เพื่อสามารถให้บริการ และปรับปรุงการให้บริการได้ดีมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการ ได้แก่ ตัวระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกัน ประเภทและการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ประเภทและการตั้งค่าอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลเครือข่าย มทร.ล้านนารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของแอป เบราว์เซอร์ และอุปกรณ์กับบริการของเรา ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP, รายงานข้อขัดข้อง, กิจกรรมระบบ ตลอดจนวันที่ เวลา และ URL ผู้อ้างอิงของคำขอของท่าน

 

ข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาและปรับปรุงบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อดูแลให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ ให้สามารถใช้งานตามสิทธิ์ที่ได้รับ จะช่วยในการดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างดี เช่น การติดตามการหยุดให้บริการหรือการแก้ปัญหาที่ท่านรายงาน อีกทั้งยังนำข้อมูลของท่านเพื่อปรับปรุงบริการของเรา ให้เกิดการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลเพื่อปกป้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ใช้ และสาธารณชน

มทร.ล้านนา ใช้ข้อมูลเพื่อช่วยปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของบริการของมทร.ล้านนา ซึ่งรวมถึงการตรวจหา การป้องกัน และการตอบสนองต่อการประพฤติมิชอบ การละเมิด ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และปัญหาทางเทคนิคที่อาจเป็นอันตรายต่อมทร.ล้านนา ผู้ใช้ หรือสาธารณชน

มทร.ล้านนา จะขอคำยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การลบข้อมูลของท่าน

มทร.ล้านนา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบมทร.ล้านนา หรือในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการทำงานและประมวลผลที่สอดคล้องกับพันธกิจของมทร.ล้านนา และมหาวิทยาลัย  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การส่งต่อข้อมูลของท่าน

มทร.ล้านนา  จะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลทั่วไปนอกมหาวิทยาลัย ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • มทร.ล้านนา จะส่งต่อข้อมูลเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น

มทร.ล้านนา จะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกมหาวิทยาลัย เมื่อมทร.ล้านนา ได้รับคำยินยอมจากท่าน เช่น การส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัทภายนอกที่จัดทำบริการให้กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น

สำหรับการประมวลผลหรือการให้บริการจากหน่วยงานภายนอก

มทร.ล้านนา ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย หรือ บริษัทและองค์กรอื่นที่ได้รับมอบหมายจากมทร.ล้านนา หรือมหาวิทยาลัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประมวลผลข้อมูล หรือให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการตามวิธีการและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของมทร.ล้านนา รวมถึงมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

มทร.ล้านนา จะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกมหาวิทยาลัยหากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ รวมถึงการป้องกันอันตรายต่อสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ผู้ใช้ หรือสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

การรักษาข้อมูลของท่านให้ปลอดภัย

มทร.ล้านนา พยายามอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องข้อมูลของท่าน จากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูลที่มทร.ล้านนา เก็บรักษาไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยดำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 • มทร.ล้านนา ใช้การเข้ารหัสลับเพื่อดูแลให้ข้อมูลของท่านเป็นส่วนตัวระหว่างการส่ง
 • มทร.ล้านนา ให้บริการความปลอดภัยมากมาย เช่น การตรวจสอบความปลอดภัย และการยืนยันตัวโดยใช้ RMUTL Account เพื่อช่วยปกป้องบัญชีของท่าน
 • มทร.ล้านนา ตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • มทร.ล้านนา จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของสำนัก ที่ต้องการข้อมูลนั้นเพื่อการประมวลผลข้อมูล โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาที่เข้มงวด และอาจถูกลงโทษหรือเลิกจ้างหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

การเก็บข้อมูล

มทร.ล้านนา จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องให้บริการของหน่วยงาน ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยการเก็บข้อมูลในมหาวิทยาลัย มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกที่ได้มาตรฐาน และตามข้อกำหนดของกฎหมาย

เมื่อนโยบายนี้มีผลบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับบริการทั้งหมดที่มทร.ล้านนา และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากมทร.ล้านนา ให้บริการ รวมถึงเว็บไซต์ โมบายแอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ที่ให้บริการในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น บริการบนมทร.ล้านนา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับบริการที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้

มทร.ล้านนา เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว มทร.ล้านนา จะไม่ลดทอนสิทธิ์ของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากไม่ได้รับคำยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน มทร.ล้านนา จะระบุวันที่เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดไว้เสมอและมีบันทึกเอกสารอื่นๆ ไว้ให้ท่านอ่านด้วย หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มทร.ล้านนา จะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (สำหรับบริการบางอย่างอาจรวมถึงการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว)

 

ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของท่าน

 • แหล่งที่มาที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะ

เช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลที่พร้อมใช้งานแบบสาธารณะหรือจากแหล่งที่มาสาธารณะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการของเรา

 • ข้อมูลของท่านที่มทร.ล้านนา ใช้เพื่อให้บริการของมทร.ล้านนา

ตัวอย่างของวิธีที่มทร.ล้านนาใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการของมทร.ล้านนา มีดังนี้

 • มทร.ล้านนา ใช้ที่อยู่ IP ที่กำหนดขอบเขตการให้บริการบางประเภท เช่น บริการที่ต้องใช้บริการเฉพาะอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 • มทร.ล้านนา ใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจัดเก็บไว้ในคุกกี้ในอุปกรณ์เพื่อช่วยตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านคือผู้ที่ควรมีสิทธิ์เข้าถึงบริการของมทร.ล้านนา โดยผ่านระบบยืนยันตัวบุคคล RMUTL Account ของมหาวิทยาลัย
 • มทร.ล้านนา จะใช้รูปภาพของท่าน เพื่อใช้ผลิตเอกสาร และใช้บนบริการออนไลน์บางประเภทเพื่อใช้ระบุตัวบุคคลให้กับเจ้าหน้าคณะ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

โดยการใช้ข้อมูลของท่าน จะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการใช้ตามที่จำเป็น

 • การจัดเก็บข้อมูลเพื่อดูแลให้บริการของเราทำงานได้อย่างที่ตั้งใจ

เช่น มทร.ล้านนา ตรวจสอบระบบของเราอยู่เสมอเพื่อตรวจหาปัญหา และหากพบสิ่งผิดปกติในบางฟีเจอร์ การตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมที่รวบรวมไว้ก่อนปัญหาจะเกิดขึ้นช่วยให้ แก้ไขสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น

 • การเก็บข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุง

เช่น เราใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์วิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับบริการของมทร.ล้านนา และการวิเคราะห์ช่วยมทร.ล้านนา สร้างบริการที่ดียิ่งขึ้นได้ เช่น การวิเคราะห์อาจช่วยให้มทร.ล้านนา ทราบว่าผู้คนต้องใช้เวลานานเกินไปในการดำเนินการบางอย่าง หรือทำขั้นตอนบางอย่างไม่ได้เลย จากนั้นมทร.ล้านนา จะได้ออกแบบบริการดังกล่าวใหม่หรือปรับปรุงบริการเดิมให้ดียิ่งขึ้น

 • การเก็บข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อถือได้

ตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่มทร.ล้านนา ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อช่วยให้บริการมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ เช่น การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ IP และคุกกี้เพื่อป้องกันการละเมิดแบบอัตโนมัติ การละเมิดนี้เกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งสแปมไปยังผู้ใช้บริการ หรือการยับยั้งการเข้าถึงโดยเรียกใช้การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (DDoS)

 • การตรวจหาการละเมิด

เมื่อมทร.ล้านนา ตรวจพบสแปม มัลแวร์ เนื้อหาผิดกฎหมาย และการละเมิดรูปแบบอื่นๆ ในระบบซึ่งละเมิดนโยบายของมทร.ล้านนา อาจปิดการเข้าถึงระบบของท่านหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม ในบางกรณี มทร.ล้านนา อาจรายงานการละเมิดต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมด้วย

 • กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ

เช่นเดียวกับหน่วยงานในกำกับของรัฐบาลอื่นๆ มหาวิทยาลัยมักได้รับคำขอจากรัฐบาลและศาลให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ การปฏิบัติตามคำขอทางกฎหมายเหล่านี้ตั้งอยู่บนรากฐานของการเคารพในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านเก็บไว้กับมทร.ล้านนา และมหาวิทยาลัย ทีมกฎหมายของมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคำขอทุกรายการ โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นคำขอประเภทใด เพื่อให้มั่นใจว่าคำขอนั้นสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

 • คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยสตริงอักขระซึ่งส่งมายังคอมพิวเตอร์ของท่านเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อกลับไปที่เว็บไซต์เดิมอีกครั้ง คุกกี้จะยอมให้เว็บไซต์นั้นจดจำเบราว์เซอร์ของท่านไว้ คุกกี้อาจจัดเก็บค่ากำหนดของผู้ใช้และข้อมูลอื่นๆ ไว้ ท่านกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานผิดปกติหากไม่มีคุกกี้

 • อุปกรณ์

อุปกรณ์คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้เข้าถึงบริการของมทร.ล้านนา ได้ เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์แบบพกพา แท็บเล็ต ลำโพงอัจฉริยะ และสมาร์ทโฟน ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทั้งหมด

 • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลไม่ได้

คือ ข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับผู้ใช้ โดยไม่ได้สามารถระบุหรืออ้างอิงถึงตัวตนของผู้ใช้แต่ละบุคคลอีกต่อไป

 • ที่อยู่ IP

อุปกรณ์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะมีหมายเลขประจำ เรียกว่า ที่อยู่ Internet Protocol (IP) เนื่องจากโดยปกติแล้ว หมายเลขเหล่านี้มักกำหนดตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ IP จึงมักสามารถใช้ระบุตำแหน่งต้นทางได้เมื่ออุปกรณ์นั้นๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • ข้อมูลส่วนบุคคล

คือ ข้อมูลที่ท่านแจ้งแก่มทร.ล้านนา และเป็นการระบุถึงตัวท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หน่วยงานที่สังกัด หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มทร.ล้านนา เชื่อมโยงถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น ข้อมูลที่เราเชื่อมโยงกับบัญชี RMUTL Account ของท่าน

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

นี่คือข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น ข้อมูลประวัติการศึกษา ข้อมูลประวัติการทำงาน ข้อมูลผลการศึกษา เชื้อชาติ  ศาสนา หรือข้อมูลเพศ

 • บัญชี RMUTL Account

คือบัญชีบนระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกโดยมทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้กับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเป็นบัญชีส่วนบุคคลที่จำเพาะและสามารถใช้อ้างอิงถึงตัวบุคคลได้

 • บันทึกเครื่องให้บริการ

เครื่องให้บริการของเราจะบันทึกคำขอหน้าเว็บของผู้ใช้ในขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้ว บันทึกเซิร์ฟเวอร์รวมถึงคำขอเว็บไซต์ของท่าน ที่อยู่ Internet Protocol ชนิดของเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ วันที่และเวลาของคำขอของท่าน ตลอดจนคุกกี้หนึ่งไฟล์หรือมากกว่านั้นที่สามารถระบุเบราว์เซอร์ของท่านได้

 • ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันคือสตริงอักขระที่ใช้เพื่อให้ระบุเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ได้อย่างเฉพาะเจาะจง ตัวระบุต่างๆ จะแตกต่างกันไปในด้านความถาวร ความสามารถในการรีเซ็ตตัวระบุโดยผู้ใช้ และรูปแบบการเข้าถึงตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัยและการตรวจหาการประพฤติมิชอบ การจำค่ากำหนด เช่น ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งคุกกี้จัดเก็บไว้จะช่วยให้เว็บไซต์แสดงเนื้อหาในเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวข้องกับท่านเท่านั้น ท่านกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ แต่ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าใช้บริการบางบริการของมทร.ล้านนาได้

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon