โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย

รักษาราชการแทนอธิการบดี


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นายภฤศพงศ์  เพชรบุล

นายภฤศพงศ์ เพชรบุล

รองอธิการบดีด้านบริหาร


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.วรวุธ  ชัยเนตร

ผศ.ดร.วรวุธ ชัยเนตร

รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.ทินกร  ทาตระกูล

ดร.ทินกร ทาตระกูล

รองอธิการบดี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ณ เขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์

รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก


เบอร์โทร : 0-5529-8438

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.นิติพงษ์ สมไชยวงค์

ผศ.นิติพงษ์ สมไชยวงค์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย


เบอร์โทร : 0-5372-3979

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล

ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง


เบอร์โทร : 0-5434-2547

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.ธงชัย  เบญจลักษณ์

ผศ.ธงชัย เบญจลักษณ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก


เบอร์โทร : 0-5551-5904-5

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.วิไลพร จันทร์ไชย

ผศ.วิไลพร จันทร์ไชย

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน


เบอร์โทร : 0-5471-0259

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1003

อีเมล : -

ผศ.ประยงค์ ใสนวน

ผศ.ประยงค์ ใสนวน

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0-53921-444 ต่อ 1003

อีเมล : -

ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม

ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1003

อีเมล : -

ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง

ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1003

อีเมล : -

นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์

นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1003

อีเมล : -

นายเผ่าภิญโญศ์  ฉิมพะเนาว์

นายเผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1003

อีเมล : -

ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์

ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1003

อีเมล : -

ผศ.พรรณี นุกูลคาม

ผศ.พรรณี นุกูลคาม

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1003

อีเมล : -

ผศ.วันชาติ สุวัตถี

ผศ.วันชาติ สุวัตถี

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1003

อีเมล : -

ดร.ศิรประภา  ชัยเนตร

ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1007

อีเมล : -

คณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล

ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล

คณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.กิจจา ไชยทนุ

ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู

ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู

คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

นายอนันท์ ทับเกิด

นายอนันท์ ทับเกิด

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 053-921444 - 1619

อีเมล : anan@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.อรุณ โสติถิกุล

ผศ.ดร.อรุณ โสติถิกุล

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

นายภฤศพงศ์ เพชรบุล

นายภฤศพงศ์ เพชรบุล

ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา