โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

อธิการบดี


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล

ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล

รองอธิการบดี ด้านบริหาร


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ

รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.อุดม สุธาคำ

ผศ.อุดม สุธาคำ

รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ

ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ

รองอธิการบดี ด้านวิเทศสัมพันธ์


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

รองอธิการบดีเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.อุดม สุธาคำ

ผศ.อุดม สุธาคำ

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์

รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.ทินกร ทาตระกูล

ดร.ทินกร ทาตระกูล

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล

ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์

ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.พรรณี นุกูลคาม

ผศ.พรรณี นุกูลคาม

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

นายสมศักดิ์ วรรณชัย

นายสมศักดิ์ วรรณชัย

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

คณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล

คณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.กิจจา ไชยทนุ

ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู

ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู

คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นายอนันท์ ทับเกิด

นายอนันท์ ทับเกิด

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 053-921444 - 1619

อีเมล : anan@rmutl.ac.th

ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.อรุณ โสติถิกุล

ผศ.ดร.อรุณ โสติถิกุล

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา

ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

นายภฤศพงศ์ เพชรบุล

นายภฤศพงศ์ เพชรบุล

ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา