โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล

ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล

รองอธิการบดี ด้านบริหาร

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ

รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา

ผศ.อุดม สุธาคำ

ผศ.อุดม สุธาคำ

รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ

ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ

รองอธิการบดี ด้านวิเทศสัมพันธ์

รองอธิการบดีเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.อุดม สุธาคำ

ผศ.อุดม สุธาคำ

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก

รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์

รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน

ดร.ทินกร ทาตระกูล

ดร.ทินกร ทาตระกูล

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล

ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.พรรณี นุกูลคาม

ผศ.พรรณี นุกูลคาม

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายสมศักดิ์ วรรณชัย

นายสมศักดิ์ วรรณชัย

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล

คณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ดร.กิจจา ไชยทนุ

ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู

ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู

คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นายอนันท์ ทับเกิด

นายอนันท์ ทับเกิด

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.ดร.อรุณ โสติถิกุล

ผศ.ดร.อรุณ โสติถิกุล

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา

ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

นายภฤศพงศ์ เพชรบุล

นายภฤศพงศ์ เพชรบุล

ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ