โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์
 ดร.อุเทน คำน่าน

รองศาสตราจารย์
ดร.อุเทน คำน่าน

รักษาราชการแทนอธิการบดี


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1000

อีเมล : uthen@rmutl.ac.th

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์


เบอร์โทร : เบอร์โทร :053-921444-1233

อีเมล : pisit@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา


เบอร์โทร : 053921444

อีเมล : -

อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์

อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


เบอร์โทร : 053921444

อีเมล : akksatcha@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


เบอร์โทร : 053921444

อีเมล : wichet_thip@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน

รองอธิการบดี


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : anamin@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1007

อีเมล : siraprapa@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผู้ข่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053921444

อีเมล : wannaporn@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1031

อีเมล : Thitibhorn@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053921444

อีเมล : unnop_tas@rmutl.ac.th

อาจารย์สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี

อาจารย์สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : -

อีเมล : sutthisak@rmutl.ac.th

ดร.ปวียา รักนิ่ม

ดร.ปวียา รักนิ่ม

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053921444

อีเมล : paweeya@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1031

อีเมล : ypracha@rmutl.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรวุธ ชัยเนตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรวุธ ชัยเนตร

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
มทร.ล้านนา ลำปาง


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

อีเมล : wchaine@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
มทร.ล้านนา ตาก


เบอร์โทร : 0 5551 5900

อีเมล : naidoi@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
มทร.ล้านนา น่าน


เบอร์โทร : 0 5471 0259

อีเมล : wiroj@rmutl.ac.th

อาจารย์บุญฤทธิ์ สโมสร

อาจารย์บุญฤทธิ์ สโมสร

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
มทร.ล้านนา พิษณุโลก
(ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
มทร.ล้านนา พิษณุโลก)


เบอร์โทร : 0 5529 8437, 0 5529 8438, 0 5529 8439, 0 5529 8440

อีเมล : naybun@rmutl.ac.th

คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

คณบดีคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 083-5820788

อีเมล : sam_natee@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5392 1444

อีเมล : surasak@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2600

อีเมล : dr.noon@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2122

อีเมล : piyamaz@rmutl.ac.th

ดร.นพดล มณีเฑียร

ดร.นพดล มณีเฑียร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


เบอร์โทร : 082-708-6800

อีเมล : nopadon@rmutl.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1101

อีเมล : nattarut@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1619

อีเมล : prasert@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร


เบอร์โทร : 0 5434 2553

อีเมล : chidburee@rmutll.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ

ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : 0 5326 6516 ต่อ 1032

อีเมล : worrajak@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 0 5326 6518 ต่อ 1011

อีเมล : pnopporn@rmutl.ac.th

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1007

อีเมล : siraprapa@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon