โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : seensiri@rmutl.ac.th

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : nmoonpa@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : teerasak616769@gmail.com

นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า

นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : sureeporn@rmutl.ac.th

ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา

ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : Chaiwongsar@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ  หาญวงษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : somchat@hotmail.com

ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
นายธนากร สร้อยสุวรรณ

นายธนากร สร้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดี (เชียงราย)


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : tanagons@hotmail.com

ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี

ดร.สนธยา ทองอรุณศรี

ผู้ช่วยอธิการบดี (ตาก)


เบอร์โทร : -

อีเมล : sontaya@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053-9214447

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดี (พิษณุโลก)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ดร.สุเทพ  ทองมา

ดร.สุเทพ ทองมา

ผู้ช่วยอธิการบดี (ลำปาง)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

คณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์

รองศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์

รักษาราชการแทนคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.กิจจา ไชยทนุ

ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1024

อีเมล : -

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

นายทองคำ สมเพราะ

นายทองคำ สมเพราะ

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 053-921444 - 1619

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.อรุณ โสติถิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.อรุณ โสติถิกุล

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

ีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

นายภฤศพงศ์ เพชรบุล

นายภฤศพงศ์ เพชรบุล

ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.นพดล มณีเฑียร

ดร.นพดล มณีเฑียร

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา