โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

รักษาราชการแทนอธิการบดี


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1000

อีเมล : jutturit@rmutl.ac.th

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์
ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

รองศาสตราจารย์
ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1233

อีเมล : teerasak@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์ 
ดร.อุเทน คำน่าน

รองศาสตราจารย์
ดร.อุเทน คำน่าน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1233

อีเมล : uthen@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายแผน
นโยบาย และยุทธศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1801

อีเมล : pisit@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมเกียรติ วงษ์พานิช

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1801

อีเมล : sk@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

ผู้ช่วยอธิการบดี (เชียงราย)


เบอร์โทร : 0 5372 3979

อีเมล : wichet_thip@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล

ผู้ช่วยอธิการบดี (ตาก)


เบอร์โทร : 0 5551 5900

อีเมล : naidoi@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

ผู้ช่วยอธิการบดี (น่าน)


เบอร์โทร : 0 5471 0259

อีเมล : wiroj@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรวุธ ชัยเนตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรวุธ ชัยเนตร

ผู้ช่วยอธิการบดี (ลำปาง)


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

อีเมล : wchaine@rmutl.ac.th

นายบุญฤทธิ์ สโมสร

นายบุญฤทธิ์ สโมสร

ผู้ช่วยอธิการบดี (พิษณุโลก)


เบอร์โทร : 0 5529 8437, 0 5529 8438, 0 5529 8439, 0 5529 8440

อีเมล : naybun@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0 5392 1444

อีเมล : surasak@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์เดชา นาวานุเคราะห์

รองศาสตราจารย์เดชา นาวานุเคราะห์

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0 5529 8437, 0 5529 8438, 0 5529 8439, 0 5529 8440

อีเมล : nava75@rmul.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053921444 ต่อ 1233

อีเมล : worrajak@rmutl.ac.th

คณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นายนที สัมปุรณะพันธ์

นายนที สัมปุรณะพันธ์

คณบดีคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sam_natee@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2401

อีเมล : kitchar@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิศรา จันทร์เจริญสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิศรา จันทร์เจริญสุข

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2600

อีเมล : nisara@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุนทร วิทยาคุณ

รองศาสตราจารย์
ดร.สุนทร วิทยาคุณ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1024

อีเมล : w_suntorn@rmutl.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1101

อีเมล : nattarut@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประเสริฐ  ลือโขง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ ลือโขง

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1619

อีเมล : prasert@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี   ตั้งระเบียบ

รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งระเบียบ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร


เบอร์โทร : 0 5434 2553

อีเมล : mthugrabeab@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : 0 5326 6516 ต่อ 1032

อีเมล : kkriang@rmutl.ac.th

ดร.นพดล มณีเฑียร

ดร.นพดล มณีเฑียร

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


เบอร์โทร : 0 5326 6518 ต่อ 2002

อีเมล : nopadon@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 0 5326 6518 ต่อ 1011

อีเมล : pnopporn@rmutl.ac.th

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1007

อีเมล : siraprapa@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา