โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : seensiri@rmutl.ac.th

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : nmoonpa@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : teerasak616769@gmail.com

ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา

ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : Chaiwongsar@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ  หาญวงษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : somchat@hotmail.com

ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดี (เชียงราย)


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : tanagons@hotmail.com

ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี

ดร.สนธยา ทองอรุณศรี

ผู้ช่วยอธิการบดี (ตาก)


เบอร์โทร : 0 5551 5900

อีเมล : sontaya@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ

ผู้ช่วยอธิการบดี (น่าน)


เบอร์โทร : 0 5471 0259

อีเมล : l-prasong@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดี (พิษณุโลก)


เบอร์โทร : 0 55298437, 055298438, 055298439, 055298440

อีเมล : rmutl.phitsanulok@gmail.com

ดร.สุเทพ  ทองมา

ดร.สุเทพ ทองมา

ผู้ช่วยอธิการบดี (ลำปาง)


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

อีเมล : sutheptongma@rmutl.ac.th

คณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : peera@rmutl.ac.th

ดร.กิจจา ไชยทนุ

ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : kitchar@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2600

อีเมล : nisara@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1024

อีเมล : w_suntorn@rmutl.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : mail@rmutl.ac.th

ดร.ประเสริฐ  ลือโขง

ดร.ประเสริฐ ลือโขง

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 053-921444 - 1619

อีเมล : prasert@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี   ตั้งระเบียบ

รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งระเบียบ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร


เบอร์โทร : 054342553

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : K.kring@hotmail.com

ดร.นพดล มณีเฑียร

ดร.นพดล มณีเฑียร

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : nopadon@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิตติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิตติ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 0 5326 6518 #1011

อีเมล : pnopponw@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา