โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

รักษาราชการแทนอธิการบดี


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1000

อีเมล : jutturit@rmutl.ac.th

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์
ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

รองศาสตราจารย์
ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1233

อีเมล : teerasak@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์ 
ดร.อุเทน คำน่าน

รองศาสตราจารย์
ดร.อุเทน คำน่าน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1233

อีเมล : uthen@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายแผน
นโยบาย และยุทธศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1801

อีเมล : pisit@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมเกียรติ วงษ์พานิช

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1801

อีเมล : sk@rmutl.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน


เบอร์โทร : 0 5471 0259

อีเมล : wiroj@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก


เบอร์โทร : 0 5551 5900

อีเมล : naidoi@rmutl.ac.th

นายบุญฤทธิ์ สโมสร

นายบุญฤทธิ์ สโมสร

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก


เบอร์โทร : 0 5529 8437, 0 5529 8438, 0 5529 8439, 0 5529 8440

อีเมล : naybun@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรวุธ ชัยเนตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรวุธ ชัยเนตร

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

อีเมล : wchaine@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์ วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

รองศาสตราจารย์ วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย


เบอร์โทร : 0 5372 3979

อีเมล : wichet_thip@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์เดชา นาวานุเคราะห์

รองศาสตราจารย์เดชา นาวานุเคราะห์

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0 5529 8437, 0 5529 8438, 0 5529 8439, 0 5529 8440

อีเมล : nava75@rmul.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053921444 ต่อ 1233

อีเมล : worrajak@rmutl.ac.th

ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1007

อีเมล : siraprapa@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด แสงจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด แสงจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์

นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 061-5194465

อีเมล : akksatcha@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : wannaporn@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053-921444

อีเมล : Thitibhorn@rmutl.ac.th

อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน

อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 053921444

อีเมล : pthongpron@rmutl.ac.th

คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นายนที สัมปุรณะพันธ์

นายนที สัมปุรณะพันธ์

คณบดีคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 083-5820788

อีเมล : sam_natee@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5392 1444

อีเมล : surasak@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2600

อีเมล : dr.noon@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 2122

อีเมล : piyamaz@rmutl.ac.th

ดร.นพดล มณีเฑียร

ดร.นพดล มณีเฑียร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


เบอร์โทร : 082-708-6800

อีเมล : nopadon@rmutl.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1101

อีเมล : nattarut@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1619

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี   ตั้งระเบียบ

รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งระเบียบ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร


เบอร์โทร : 0 5434 2553

อีเมล : mthugrabeab@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : 0 5326 6516 ต่อ 1032

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 0 5326 6518 ต่อ 1011

อีเมล : -

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


เบอร์โทร : 0 5392 1444 ต่อ 1007

อีเมล : siraprapa@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา