โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ตามกลุ่มวิชา 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 98
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23
20000302 ชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry
3 (3-0-6)
20000303 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry Laboratory
1 (0-3-1)
21011312 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
Genetics and Plant Breeding
3 (3-0-6)
21011313 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
Laboratory in Genetics and Plant Breeding
1 (0-3-1)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22051106 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60
20000304 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
3 (2-3-5)
20009101 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills in Agriculture
1 (0-6-1)
21011210 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
Principles of Soil Science
3 (2-3-5)
21011243 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation Technology
3 (2-3-5)
21011244 พืชเศรษฐกิจของอาเซียน
Economic Crops of ASEAN
3 (3-0-6)
21011246 ศัตรูพืชในระบบนิเวศเกษตร
Plant Pest in Agro-ecosystems
3 (2-3-5)
21011314 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Agricultural Technology Transfer and Extension
3 (3-0-6)
21011318 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
3 (2-3-5)
21011339 การผลิตพืช
Plant Production
3 (2-3-5)
21011345 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
Microbiology in Agriculture
3 (2-3-5)
21011347 หลักการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ
Principles of Integrated Pest Management
3 (2-3-5)
21011349 การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agribusiness Management
3 (3-0-6)
21011351 สารทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืช
Agricultural Substances for Plant Production
3 (2-3-5)
21011448 มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
Standard for Agricultural Production
3 (3-0-6)
21011450 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช
Postharvest Technology of Plant
3 (2-3-5)
21019101 ทักษะพื้นฐานทางพืชศาสตร์
Basic Skills in Plant Science
1 (0-6-1)
21019202 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1
Practical Skills in Plant Science 1
1 (0-6-1)
21019203 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 2
Practical Skills in Plant Science 2
1 (0-6-1)
21019304 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3
Practical Skills in Plant Science 3
1 (0-6-1)
21019405 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
Special Problems in Plant Science
3 (0-6-3)
21019406 ฝึกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร์
Job Internship in Plant Science
6 (0-40-0)
21019407 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
Cooperative Education in Plant Science
6 (0-40-0)
21019498 สัมมนาพืชศาสตร์
Plant Science Seminar
1 (0-2-1)
24013417 เครื่องทุ่นแรงฟาร์มและระบบการให้น้ำ
Farm Machinery and Irrigation System
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ตามกลุ่มวิชา 9
21022101 หลักพืชไร่
Principles of Agronomy
3 (2-3-5)
21022302 พืชเศรษฐกิจเพื่อการผลิตสัตว์
Economic Crops for Animal Production
3 (2-3-5)
21022303 พืชเศรษฐกิจ
Economic Crops
3 (2-3-5)
21022311 เทคโนโลยีการผลิตพืชทดแทนพลังงาน
Renewable Energy Plant Production Technology
3 (2-3-5)
21022312 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา
Rubber Production Technology
3 (2-3-5)
21022313 เทคโนโลยีการผลิตข้าว
Rice Production Technology
3 (2-3-5)
21022322 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
Postharvest Technology of Field Crops
3 (2-3-5)
21022324 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่
Field Crops Seed Production
3 (2-3-5)
21033101 หลักพืชสวน
Principles of Horticulture
3 (2-3-5)
21033303 พืชสมุนไพรกับภูมิปัญญาไทย
Medicinal Plants and Traditional Knowledge
3 (2-3-5)
21033306 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
Postharvest Technology of Horticultural Crops
3 (2-3-5)
21033310 การจัดการสถานเพาะชำ
Nursery Management
3 (2-3-5)
21034302 พืชสวนประดับ
Ornamental Horticulture
3 (2-3-5)
21034303 การผลิตไม้กระถาง
Pot Plant Production
3 (2-3-5)
21034304 ไม้ดอกเพื่อการค้า
Commercial Flower Production
3 (2-3-5)
21034305 การผลิตกลัวยไม้เพื่อการค้า
Commercial Orchid Production
3 (2-3-5)
21035305 เทคโนโลยีการผลิตผัก
Vegetables Production Technology
3 (2-3-5)
21035306 การปรับปรุงพันธุ์ผัก
Vegetable Breeding
3 (2-3-5)
21035307 การเพาะเห็ด
Mushroom Culture
3 (2-3-5)
21036303 ไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Fruit Crops
3 (2-3-5)
21036304 การจัดการสวนผลไม้
Orchard Management
3 (2-3-5)
21041203 การออกแบบสวนประดับ
Ornamental Gardens Design
3 (1-4-4)
21041206 การดูแลรักษาภูมิทัศน์
Landscape Maintenance
3 (1-4-4)
21042206 หญ้าสนาม
Turf
3 (1-4-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 6
21011208 ภูมิอากาศเกษตร
Agro-Climatology
3 (3-0-6)
21011211 ระบบเกษตรเพื่อพัฒนาการที่ยั่งยืน
Agricultural System for Sustainable Development
3 (3-0-6)
21011319 วิทยาการเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
3 (2-3-5)
21011322 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Plant Pests
3 (2-3-5)
21011331 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture
3 (2-3-5)
21011338 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
Soilless and Hydroponics Culture
3 (2-3-5)
21011340 หลักการเกษตร
Principles of Agriculture
3 (3-0-6)
21011342 การวิจัยและนวัตกรรมทางพืชศาสตร์
Research and Innovation in Plant Science
3 (3-0-6)
21011352 การปรับตัวของพืชต่อสภาพแวดล้อม
Plant Adaptation to Environment
3 (2-3-5)
21011353 การจัดการดินและปุ๋ย
Soil Management and Fertilizer
3 (3-0-6)
21011454 ชีวจริยศาสตร์ทางการเกษตร
Agricultural Bioethics
3 (3-0-6)
21011455 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
Information Technology in Agriculture
3 (2-3-5)
21011456 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Biotechnology
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวกาญจนา รุจิพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน พืชศาสตร์
นางพิกุล สุรพรไพบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน พืชศาสตร์
นางสุภาพร ชุติประพฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน พืชศาสตร์
นายเผดิมศิลป์ รามศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน พืชศาสตร์
นายแสงแก้ว คำกวน อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน พืชศาสตร์
นายประเทือง สง่าจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก พืชศาสตร์
นางพรวิภา สะนะวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก พืชศาสตร์
นางพัชราภรณ์ บัวเปรม อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก พืชศาสตร์
นางศีลศิริ สง่าจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก พืชศาสตร์
นายสมชาติ หาญวงษา อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก พืชศาสตร์
นางสาวกุลชลี วงษ์ไทย อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์
นายชัยธวัช จารุทรรศน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์
นางสุธีกานต์ โสตถิกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์
นางสุมิตรา สุปินราช อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์
นายอัครเดช พิมพะนิตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา