โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 44 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 92
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
21040101 เรขะนิเทศ
Graphic Communcation
3 (0-6-3)
21040102 หลักการออกแบบเบื้องต้น
Fundamental Design
3 (2-3-5)
21040103 ภูมิทัศน์เบื้องต้น
Fundamental Landscape
3 (2-3-5)
21040104 เขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์
Landscape Construction Drawing
3 (0-6-3)
21040105 ปฐพีวิทยาทั่วไปสำหรับงานภูมิทัศน์
General Soil Science for Landscape
3 (2-3-5)
21040106 การสำรวจภูมิทัศน์
Landscape Inventory
3 (1-4-4)
21040107 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานภูมิทัศน์
Software Package for Landscape
3 (2-3-5)
21040108 การก่อสร้างภูมิทัศน์
Landscape Construction
3 (1-4-4)
21040209 วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์
Material for Landscape
3 (1-4-4)
21040210 วิศวกรรมเพื่องานภูมิทัศน์
Landscape Engineering
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 44
21041101 การจำแนกวัสดุพืชพรรณ
Classification of Plant Materials
3 (2-2-5)
21041202 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้
Plant Materials and Plant Selection
3 (2-2-5)
21041203 การออกแบบสวนประดับ
Ornamental Gardens Design
3 (1-4-4)
21041204 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Computer for Design
3 (1-4-4)
21041205 การวางผังโครงการ
Site Planning
3 (2-3-5)
21041206 การดูแลรักษาภูมิทัศน์
Landscape Maintenance
3 (1-4-4)
21041208 วัสดุก่อสร้างงานภูมิทัศน์
Landscape Construction Materials
3 (3-0-6)
21041209 การออกแบบเคหะภูมิทัศน์
Home Landscape Design
3 (1-4-4)
21041210 ชลประทานเพื่องานภูมิทัศน์
Landscape Irrigation
3 (2-3-5)
21041311 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์
Business Administration Landscape
3 (3-0-6)
21049201 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์
Practical Skills in Landscape
3 (0-6-3)
21049302 สัมมนาภูมิทัศน์
Seminar in Landscape
2 (1-2-3)
21049304 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์
Special Problems in Landscape
3 (0-6-3)
21049413 ฝึกงานทางวิชาชีพภูมิทัศน์
Job Internship in Landscape
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
21041329 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
3 (3-0-6)
21041330 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
Cultural Landscape
3 (1-4-4)
21041331 พรรณไม้ในงานภูมิทัศน์
Plants in Landscape
3 (2-3-5)
21042201 การออกแบบสวนน้ำ
Water Garden Design
3 (2-3-5)
21042202 การวาดภาพภูมิทัศน์
Landscape Drawing
3 (0-6-3)
21042203 การจัดสวนภายในอาคาร
Interior Gardening
3 (1-4-4)
21042204 พืชสมุนไพรเพื่องานภูมิทัศน์
Medicinal Plants for Landscape
3 (2-3-5)
21042205 ไม้ดัดและไม้แคระ
Miniature Tree and Bonsai
3 (2-2-5)
21042206 หญ้าสนาม
Turf
3 (1-4-4)
21042207 การประมาณราคางานภูมิทัศน์
Landscape Estimation
3 (3-0-6)
21042208 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์
Computer for Landscape Design
3 (0-6-3)
21042209 การออกแบบโครงการ
Site Design
3 (1-4-4)
21042210 การจัดการสถานเพาะชำเพื่องานภูมิทัศน์
Nursery Management for Landscape
3 (2-3-5)
21042211 การวางแผนและออกแบบสวนสาธารณะ
Public Park Planning and Design
3 (1-4-4)
21042212 การวางแผนและออกแบบพื้นที่นันทนาการ
Panning and Design of Recreation Areas
3 (2-3-5)
21042213 การออกแบบวางผังพืชพรรณ
Planting Design
3 (1-4-4)
21042214 สถาปัตยกรรมเบื้องต้น
Fundamental Architectural
3 (2-3-5)
21042215 ภูมิทัศน์เขตร้อน
Topical Landscape
3 (3-0-6)
21042216 การจัดการสนามกอล์ฟ
Golf course Management
3 (1-4-4)
21042217 เครื่องทุ่นแรงสำหรับงานภูมิทัศน์
Mechanization for Landscape
3 (1-4-4)
21042218 การควบคุมงานภูมิทัศน์
Construction Inspection for Landscape
3 (2-2-5)
21042219 การบริหารโครงการภูมิทัศน์
Landscape Project Administration
3 (3-0-6)
21042220 กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์
Laws Related to Landscape
3 (3-0-6)
21042321 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Environmental Conservation
3 (3-0-6)
21042322 คอมพิวเตอร์สำหรับงานนำเสนอและแอนิเมชัน
Computer Aided Presentation and Animation
3 (0-6-3)
21042323 สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานภูมิทัศน์
Geographic Information System for Landscape
3 (1-4-4)
21042324 ภูมิทัศน์เมือง
Urban Landscape
3 (2-3-5)
21042325 ภูมิทัศน์ศึกษา
Landscape Field Study
3 (0-6-3)
21042326 เรื่องเฉพาะทางภูมิทัศน์
Selected Topics in Landscape
3 (3-0-6)
21042327 แสงและเสียงสำหรับงานภูมิทัศน์
Light and Sound for Landscape
3 (2-3-5)
21042328 การวางแผนทรัพยากร
Resource Planning
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายทวีสิน ปัญญาสีห์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์
นายนครินทร์ เจริญสุข อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์
นายภูพิงค์ ศรีภูมินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์
นายสิริวัฒก์ สัมมานิธิ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์
นายอิศร์ สุปินราช อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา