โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Fundamental Korean
3 (3-0-6)
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 91
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
10001202 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
Business Law and Ethics
3 (3-0-6)
10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3 (3-0-6)
10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3 (3-0-6)
10003203 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis in Business
3 (3-0-6)
10003301 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
11011104 การบัญชีชั้นต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
12011101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
12011305 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12021101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
12031101 การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ
Implementation of Information System in Business
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31
10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Administration
1 (0-2-1)
12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming 1
3 (2-2-5)
12031103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structure and Algorithm
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
12031201 ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management Systems
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
12031204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
12031306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031201 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
12031307 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
12031414 โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
Computer Information Systems Project
3 (0-6-3)
Prerequisite : 12031103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12032204 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3 (2-2-5)
12032101 ระบบสารสนเทศในองค์กร
Information System in Organization
3 (3-0-6)
12032203 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
Computer Security
3 (3-0-6)
12032204 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
Business Data Communication and Network
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30
10001303 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (3-0-6)
10003201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Thai for Business Communication
3 (2-2-5)
10003202 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
Statistical Analysis in Business
3 (3-0-6)
10003403 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration
6 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
10003404 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
11014302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12034109 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
12011302 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการบริหาร
Information Systems for Management Planning
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12021304 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information System
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022412 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
E-Marketing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12031203 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3 (3-0-6)
12031209 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
12031210 ระบบฐานข้อมูลแบบไคล์แอนท์และเซิร์ฟเวอร์
Client/Server Database System
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031201 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12032204 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3 (2-2-5)
12031214 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Programming 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
12031305 โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล
Database Application Software
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031201 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
12031308 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6)
12031311 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
3 (2-2-5)
12031313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุชั้นสูง
Advanced Object-Oriented Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031307 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5)
12031314 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
12032106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Management
3 (3-0-6)
12032202 สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
Seminar in Computer Information System
3 (2-2-5)
12032208 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Systems
3 (3-0-6)
12032209 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3 (3-0-6)
12032213 เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ
Social Network for Business
3 (2-2-5)
12032305 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce
3 (2-2-5)
12032310 คลังข้อมูล
Data Warehouse
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031201 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
12032311 การทำเหมืองข้อมูล
Data Mining
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12032310 คลังข้อมูล 3 (2-2-5)
12032312 การค้นคืนระบบสารสนเทศ
Information Retrieval
3 (2-2-5)
12033101 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
Computer Graphics Design
3 (3-0-6)
12033109 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางกราฟิกส์
Use of Graphics Package Software
3 (2-2-5)
12033202 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
3 (3-0-6)
12033203 การสร้างสื่อผสม
Multimedia Authoring
3 (2-2-5)
12033204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1
2D Animation 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12033101 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ 3 (3-0-6)
12033205 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 2
2D Animation 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12033204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1 3 (2-2-5)
12033306 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1
3D Animation 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12033101 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12033204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1 3 (2-2-5)
12033307 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2
3D Animation 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12033306 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1 3 (2-2-5)
12033308 ขั้นตอนและวิธีการเขียนเกม
Game Algorithm and Programing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12033101 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ 3 (3-0-6)
12034101 โปรแกรมสำเร็จ 1
Package Program 1
3 (2-2-5)
12034102 โปรแกรมสำเร็จ 2
Package Program 2
3 (2-2-5)
12034103 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
Computer Application in Office
3 (2-2-5)
12034109 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
Principles of Information System
3 (2-2-5)
12034305 การอ่านและนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
Reading and Presentation Topics about Information Systems
3 (3-0-6)
12034306 การจัดการธุรกิจออนไลน์
Online Business Management
3 (2-2-5)
12034307 หัวข้อพิเศษ
Special Topics
3 (2-2-5)
12034308 การศึกษาเฉพาะบุคคล
Independent Study
3 (3-0-6)
12041324 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
English for Business Communication
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางกมลลักษณ์ ชัยดี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นายจิราภัทร คำแปง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นายนิติศักดิ์ เจริญรูป อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นายปรีชา พลชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางปาริชาติ อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางสาวกฤตาพร พัชระสุภา อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นายณัฐวุฒิ ปั้นรูป อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นายธีระ พร้อมเพรียง อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางนมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นายคทาวุธ แก้วบรรจง อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางสาวนงนุช พรหมวีระไชย อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นายอนันต์ มงคลเกียรติชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางสาวเมตตา ตาละลักษณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางสาวจรรยา เกษวิทย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางสาวปฏิกมล โพธิคามบำรุง อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นายมรกต ทองพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางอารยา นุ่มนิ่ม อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางชัชฎาพร ปุกแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายธีรภพ แสงศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาววรรณพร ทีเก่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสุรีนาฎ มะโนลา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางหฤทัย อาษากิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายเทวา พรหมนุชานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวคนึงนุช สารอินจักร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นายธิติวัฒน์ ตาคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นายนราวิชญ์ ความหมั่น อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นายวิษณุ ช้างเนียม อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นางสาวสุขุมาล ตั้วสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา