โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 22 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 91
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
10001202 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
Business Law and Ethics
3 (3-0-6)
10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3 (3-0-6)
10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3 (3-0-6)
10003203 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis in Business
3 (3-0-6)
10003301 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
11011104 การบัญชีชั้นต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
12011101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
12011305 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12021101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
12031101 การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ
Implementation of Information System in Business
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 24
10001303 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (3-0-6)
10003403 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration
6 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
10003404 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
12021302 การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021311 การจัดการการจัดซื้อ
Purchasing Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021312 การบรรจุภัณฑ์
Packaging
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021313 ศิลปการขาย
Salesmanship
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021314 การจัดการการขาย
Sales Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021315 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
Green Marketing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021316 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021317 การพยากรณ์การตลาด
Marketing Forecasting
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021318 การวิเคราะห์การตลาดเชิงปริมาณ
Quantitative Marketing Analysis
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021412 การตลาดสินค้าชุมชน
Local Product Marketing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022311 การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022411 การส่งเสริมการส่งออก
Export Promotion
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022412 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
E-Marketing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023302 การจัดการการจัดซื้อสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Purchasing Management for Retail Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12023101 หลักการธุรกิจค้าปลีก 3 (3-0-6)
12023303 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
Merchandising Display and Store Decoration
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12023101 หลักการธุรกิจค้าปลีก 3 (3-0-6)
12023304 การจัดการหมวดหมู่สินค้า
Category Managemant
3 (2-2-5)
12023305 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
Human Resources Management for Retail Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12023101 หลักการธุรกิจค้าปลีก 3 (3-0-6)
12023306 การจัดการธรุกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
Store and Non-Store Based Retail Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12023101 หลักการธุรกิจค้าปลีก 3 (3-0-6)
12023307 การขายสินค้าแฟชั่น
Fashion Merchandising
3 (3-0-6)
12023312 การประชาสัมพันธ์
Public Relations
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023313 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานโฆษณา
Computer Graphics for Advertising
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023402 บัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3 (2-2-5)
12023403 การส่งเสริมการขายธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Promotion
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12023308 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 (2-2-5)
12023404 การจัดการการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Operation Management
3 (2-2-5)
12023405 การจัดการป้องกันการสูญเสียและความปลอดภัย
Loss Prevention and Safety Management
3 (3-0-6)
12023406 การสร้างตราสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Brand Building for Retial Business
3 (3-0-6)
12023411 การวางแผนการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์
Public Relations Planning and Campaign
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023412 การจัดการโฆษณา
Advertising Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023415 การจัดการตราสินค้า
Brand Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023416 การตลาดทางตรง
Direct Marketing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12024301 การตลาดบริการ
Services Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12024302 การตลาดลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12024312 การตลาดธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
Hospitality and Tourism Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12024313 การตลาดธุรกิจท่องเที่ยวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Marketing for E-Tourism
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12041321 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
English for International Business and Trade
3 (3-0-6)
12041324 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
English for Business Communication
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 15
12021301 การจัดการการตลาด
Marketing Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021303 การจัดการการค้าปลีก
Retailing Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021304 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information System
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021403 การฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ
Business Simulation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021404 สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022301 การค้ากับกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ
Trading with Major Economic Blocs
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022302 กฎระเบียบและการเจรจาการค้า
Legislation and Negotiation
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022401 กระบวนการส่งออก
Export Procedures
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021302 การตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12022302 กฎระเบียบและการเจรจาการค้า 3 (3-0-6)
12022402 การจัดการการตลาดส่งออก
Export Marketing Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021302 การตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
12022403 สัมมนาการตลาดส่งออก
Seminar in Export Marketing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12022402 การจัดการการตลาดส่งออก 3 (3-0-6)
12023101 หลักการธุรกิจค้าปลีก
Principle of Retail Business
3 (3-0-6)
12023201 ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Information Systems for Retail Business
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023301 การจัดการความสัมพันธ์ของผู้บริโภคและการบริการลูกค้า
Consumer Relationship Management and Customer Service
3 (3-0-6)
12023308 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023401 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Seminar in Retail Business Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 22
10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Administration
1 (0-2-1)
12021201 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021202 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021203 การจัดการช่องทางการจำหน่าย
Distribution Channel Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021204 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021401 การวิจัยการตลาด
Marketing Research
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021405 กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategies
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021406 การวางแผนการตลาด
Marketing Planning
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางกุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางสาวณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางสาวรสริน จอห์นสัน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางสาวศิรินาฏ จันทนะเปลิน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางสาวอวยพร ต๊ะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นายจักรรัฏฐ์ ธรรมจิต อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางสาวชนกภร สุขลาภ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางสาวสมใจ วงค์เทียนชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางสุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นายเผด็จ ทุกข์สูญ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางกัญญ์ณพัชญ์ พลเยี่ยม อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางสาวจิตรา ปั้นรูป อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นายธวัชชัย ซ้อนยนต์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางสาววรรณิดา ชินบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางสาวอภิญญา กันธิยะ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวศิริรักษ์ ยาวิราช อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสุชาดา ทรัพยสาร อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายอนวัช จิตต์ปรารพ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายเปรมศักดิ์ อาษากิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวญาดา คำลือมี อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นางปรีดา ตัญจนะ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นายสรวิทย์ ปานพินิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นางอนิตา ประดาอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา