โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 98
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22051108 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics 1
3 (3-0-6)
22051109 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics Laboratory 1
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051108 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3 (3-0-6)
22071204 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
Statistics for Science
3 (3-0-6)
24011205 เขียนแบบพื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร
Foundation of Agricultural Machinery Drawing
3 (1-6-4)
24011207 กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 1
Foundation of Agricultural Machinery Mechanics 1
3 (2-3-5)
24017302 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
Software Package for Data Analysis
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56
20009101 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills in Agriculture
1 (0-6-1)
21011340 หลักการเกษตร
Principles of Agriculture
3 (3-0-6)
24011401 สัมมนาทางเครื่องจักรกลเกษตร
Seminar in Agricultural Machinery
1 (0-3-1)
24012101 ปฏิบัติงานโรงงาน 1
Workshop Practice 1
1 (0-3-1)
24012102 ปฏิบัติงานโรงงาน 2
Workshop Practice 2
1 (0-3-1)
Prerequisite : 24012101 ปฏิบัติงานโรงงาน 1 1 (0-3-1)
24012203 ปฏิบัติงานโรงงาน 3
Workshop Practice 3
1 (0-3-1)
Prerequisite : 24012102 ปฏิบัติงานโรงงาน 2 1 (0-3-1)
24012209 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
Welding Technology
3 (1-6-4)
24012210 พื้นฐานไฟฟ้า
Basic Electric
3 (1-6-4)
24012307 กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 2
Foundation of Agricultural Machinery Mechanics 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 24011207 กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 1 3 (2-3-5)
24012308 ช่างกลโรงงาน
Machine Shop Technology
3 (1-6-4)
24012311 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุม
Electric Powers and Controls
3 (2-3-5)
24012315 การออกแบบวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Engineering Machinery Design
3 (3-0-6)
24013101 เครื่องยนต์ฟาร์ม
Farm Engines
3 (2-3-5)
24013202 รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
Agricultural Tractors
3 (2-3-5)
24013303 เครื่องมือทุ่นแรงก่อนการเก็บเกี่ยว
Pre-Harvest Machinery
3 (2-3-5)
24013304 เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
Harvest and Post-Harvest Machinery
3 (2-3-5)
24013407 การจัดการเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Farm Machinery Management
3 (2-3-5)
24014301 ระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบหยด
Sprinkler and Drip Irrigation System
3 (2-3-5)
24016301 การสำรวจและก่อสร้างอาคารฟาร์ม
Surveying and Farm Building Construction
3 (2-3-5)
24019401 ฝึกงานทางวิชาชีพเครื่องจักรกลเกษตร
Job Internship in Agricultural Machinery
6 (0-40-0)
24019402 สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกลเกษตร
Cooperative Education in Agricultural Machinery
6 (0-40-0)
24019403 โครงงานทางเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Project
3 (0-6-3)
24019404 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
Special Problems in Agricultural Machinery Technology
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
24012215 ทักษะงานช่างและเครื่องจักรกลเกษตร
Technical and Mechanical Skills in Agriculture
3 (2-3-5)
24012312 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-5)
24012318 ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Hydraulics
3 (2-3-5)
24012319 นิวแมติกส์อุตสาหกรรม
Industrial Pneumatics
3 (2-3-5)
24013408 การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Farm Tractor and Machinery Performance Test
3 (2-3-5)
24013409 เครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลิตผลเกษตร
Handling and Transportation of Agricultural Products
3 (2-3-5)
24013414 เครื่องมือในงานอุตสาหกรรมเกษตร
Agro- Industry Equipment
3 (2-3-5)
24013417 เครื่องทุ่นแรงฟาร์มและระบบการให้น้ำ
Farm Machinery and Irrigation System
3 (2-3-5)
24015301 การอบแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช
Cereal Grain Drying and Storage
3 (2-3-5)
24015302 เทคโนโลยีโรงสีข้าว
Rice Milling Technology
3 (2-3-5)
24015303 เทคโนโลยีการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์
Technology of Seed Conditioning
3 (2-3-5)
24015304 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
Technology of Animal Feed Industy
3 (2-3-5)
24015403 เทคโนโลยีการแปรสภาพผลผลิตเกษตร
Agricultural Process Technology
3 (2-3-5)
24016302 เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น
Refrigeration and Cold Storage
3 (2-3-5)
24016406 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Renewable Energy Technology
3 (2-3-5)
24016407 เทคโนโลยีโรงเรือนการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์
Greenhouse and Animal Housing Technology
3 (2-3-5)
24017301 ออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided Design and Drawing
3 (1-6-4)
Prerequisite : 24011205 เขียนแบบพื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 3 (1-6-4)
30030101 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายนพดล ตรีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร
นายบุญฤทธิ์ สโมสร อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร
นายบุญเจิด กาญจนา อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร
นายปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร
นายวรกฤช ดอนคำเพ็ง อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา