โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 49 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Fundamental Korean
3 (3-0-6)
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065001 ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 112
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 49
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010103 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
31072202 กลศาสตร์วัสดุ
Machanics of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
31073202 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31073203 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31089211 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
Applied Mathematics in Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48
31073315 การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31074405 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31080303 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและวิศวกรรม
Computer Aided Design and Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5)
31081302 การออกแบบวิศวกรรม
Engineering Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5)
Prerequisite : 31080303 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและวิศวกรรม 3 (2-3-5)
31082203 เครื่องต้นกำลังสำหรับระบบเกษตร
Power for Agricultural System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31082204 ปฏิบัติการทางเครื่องต้นกำลังสำหรับระบบเกษตร
Power for Agricultural System Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31083301 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเกษตร
Agro-Industrial Electronics
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (2-3-5)
31089101 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Skill Training 1
2 (0-6-2)
31089102 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
Basic Engineering Skill Training 2
2 (0-6-2)
31089203 การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร
Crop and Animal Production for Engineers
3 (2-3-5)
31089206 ชีวเคมีสำหรับวิศวกร
Biochemistry for Engineers
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1 (0-3-2)
Prerequisite : 22031101 ชีววิทยา 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (0-3-1)
31089209 ปฏิบัติการทางกลศาสตร์
Mechanics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ
Physical Properties of Biological Materials
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31089306 การเรียนรู้ปัญหาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Problem Based Learning in Agricultural and Biological Engineering
2 (1-3-2)
31089310 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมความร้อน
Thermal Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31089311 การฝึกงานทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Agicaltural and Biological Engineering Practices
3 (0-40-0)
31089407 โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Agricultural and Biological Engineering Project
3 (0-9-3)
Prerequisite : 31089306 การเรียนรู้ปัญหาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 (1-3-2)
31089408 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Co-operative Education in Agricultural and Biological Engineering
6 (0-40-0)
31089409 โครงงานด้านการบริหารอุตสาหกรรม
Industrial Management Project
3 (0-9-3)
Prerequisite : 31089311 การฝึกงานทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 (0-40-0)
32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
31073305 การปรับอากาศ
Air Conditioning
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31073430 การเผาไหม้
Combustion
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31074302 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
31074406 การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical Vibration
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31081401 ชลประทานและการระบายน้ำ
Irrigation and Draining
3 (2-3-5)
31081402 เครื่องจักรกลของไหลและระบบแจกจ่าย
Fluid Machinery and Distribution Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31081403 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
Bio-Products Technology
3 (2-3-5)
31081405 การทำความเย็นและระบบเก็บรักษาด้วยความเย็น
Refrigeration and Cold Storage System
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31086302 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร 3 (2-3-5)
Prerequisite : 31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ 3 (2-3-5)
31084302 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
31084303 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Engineering
3 (2-3-5)
31084304 วิทยาศาสตร์และกลศาสตร์ดินในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Soil Science and Mechanics in Agricultural and Biological Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
31084405 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์
Tractor Engineering
3 (2-3-5)
31084406 การจัดการต้นกำลังและเครื่องจักรกลเกษตร
Power and Agricultural Machinery Management
3 (3-0-6)
31084407 การควบคุมกำลังของไหลสำหรับวิศวกรรมเกษตร
Fluid Power Control for Agricutural Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31085301 ระบบเกษตร
Agricultural Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31089203 การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร 3 (2-3-5)
31085302 สรีระวิทยานิเวศของพืช
Crop Eco-physiology
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31089203 การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร 3 (2-3-5)
31085303 ระบบฟาร์มสมัยใหม่
Modern Farming Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31089203 การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร 3 (2-3-5)
31085304 การควบคุมสภาพแวดล้อมทางการเกษตร
Controlled Environment Agriculture
3 (3-0-6)
31085305 ระบบอัตโนมัติ
Automation System
3 (2-3-5)
31085406 การออกแบบระบบเกษตร
Agricultural System Design
3 (2-3-5)
31085407 การจัดการการอนุรักษ์ดินและน้ำ
Soil and Water Conservation Management
3 (3-0-6)
31085408 ระบบชีวภาพทดแทน
Bio-renewable Systems
3 (3-0-6)
31085409 การจัดการของเสียทางชีวภาพ
Biological Waste Management
3 (3-0-6)
31086301 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
Post-harvest and Process Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31086302 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร
Physiology of Agricultural Products
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22031101 ชีววิทยา 3 (3-0-6)
31086303 เครื่องมือแปรสภาพผลผลิตเกษตร
Agricultural Process Equipments
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073315 การถ่ายเทความร้อน 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ 3 (2-3-5)
31086304 การทำแห้งและการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
Drying and Storage of Agricultural Products
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31086305 การประกันคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
Quality Assurance for Agricultural Products
3 (3-0-6)
31086406 ระบบขนถ่ายวัสดุ
Material Handling System
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
31086407 ไซโล
Silo
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31086302 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร 3 (2-3-5)
Prerequisite : 31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ 3 (2-3-5)
31086408 ระบบขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
Logistic for Agricultural Products
3 (3-0-6)
31087301 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31089206 ชีวเคมีสำหรับวิศวกร 3 (2-3-5)
31087302 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร
Unit Operations in Food Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31087301 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3 (2-3-5)
31087303 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Assurance in Food Industry
3 (2-3-5)
31087304 การออกแบบโรงงานชีวภาพ
Biological Plant Design
3 (3-0-6)
31087305 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
Food Process Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073315 การถ่ายเทความร้อน 3 (3-0-6)
31087406 การออกแบบเครื่องมือในกระบวนการอาหาร
Food Processing Equipment Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31087302 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร  3 (2-3-5)
31087408 วิศวกรรมการบรรจุ
Package Engineering
3 (2-3-5)
31087409 วิศวกรรมการหมัก
Fermentation Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31087301 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3 (2-3-5)
31087410 การบริหารการผลิต
Production Management
3 (3-0-6)
31088301 แหล่งและเทคโนโลยีระบบพลังงาน
Energy Resources and Technology System
3 (3-0-6)
31088303 หน่วยปฏิบัติการในวิศวกรรมพลังงานชีวภาพ
Unit Operation in Bio-Energy Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31087301 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3 (2-3-5)
31088304 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน
Bio-Energy and Energy Conversion
3 (3-0-6)
31088305 เศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีและระบบพลังงงาน
Economics of Energy Technologies and Systems
3 (3-0-6)
31088306 เทคโนโลยีเอนไซม์
Enzyme Technology
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31087301 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3 (2-3-5)
31088408 กระบวนการหมักและเทคโนโลยี
Fermentation Processes and Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31088306 เทคโนโลยีเอนไซม์ 3 (3-0-6)
31088409 การออกแบบหน่วยปฏิบัติการพลังงานชีวภาพ
Bio-Energy Unit Operation Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31088303 หน่วยปฏิบัติการในวิศวกรรมพลังงานชีวภาพ 3 (2-3-5)
Prerequisite : 31088304 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 3 (3-0-6)
31088410 ระบบสะสมพลังงาน
Energy Storage Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31088304 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 3 (3-0-6)
31088411 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าชีวมวล
Biomass Power Plant Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31088304 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 3 (3-0-6)
31088412 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environmental Conservation
3 (3-0-6)
31089309 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร
Agricultural Information System
3 (3-0-6)
34060103 กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวนิลวรรณ ไชยทนุ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายพฤทธิ์ เนตรสว่าง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นางสาวอัจฉรา จันทร์ผง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นางสาวอัจฉรา ไชยยา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา