โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ - เลือกทางสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Fundamental Korean
3 (3-0-6)
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065001 ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 112
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010103 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
31073202 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
34060103 กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
34062202 สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52
34060101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Basic Industrial Engineering Training
3 (1-6-5)
34060105 การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ
Engineering Metrology Laboratory
2 (1-3-4)
34060201 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
Engineering Material Testing Laboratory
2 (1-3-4)
Prerequisite : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6)
34060398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Pre-Project
1 (0-3-2)
34060402 การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ
Industrial Engineer Preparatory
1 (0-3-2)
34060499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Project
3 (1-6-5)
Prerequisite : 34060398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (0-3-2)
34061061 การฝึกงานเครื่องมือกล
Machine Tools Practice
1 (0-3-1)
Prerequisite : 34061101 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 3 (2-3-6)
34061062 การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น
Welding and Sheet Metal Practice
1 (0-3-1)
Prerequisite : 34061102 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น 3 (2-3-6)
34061101 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
Machine Tools Technology
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34060101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 (1-6-5)
34061102 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น
Welding and Sheet Metal Technology
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34060101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 (1-6-5)
34061201 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม
Engineering Metallurgy
3 (2-3-6)
Prerequisite : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6)
34061301 วิศวกรรมงานหล่อ
Foundry Engineering
3 (1-6-5)
34062201 การศึกษางาน
Work Study
3 (2-2-5)
Prerequisite : 34060103 กระบวนการผลิต 3 (3-0-6)
34062301 การวิจัยดำเนินงาน
Operations Research
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
34062303 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (2-2-5)
34062304 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
34062305 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062201 การศึกษางาน 3 (2-2-5)
34062306 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062201 การศึกษางาน 3 (2-2-5)
34064301 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
34065201 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Design of Machine Elements
3 (2-2-5)
Prerequisite : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
31071101 หลักมูลของวิศวกรรมเครื่องกล
Fundamental of Mechanical Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31073101 วิศวกรรมความร้อนและของไหล
Thermal-Fluid Engineering
3 (3-0-6)
31073203 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31073315 การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31073423 พลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073315 การถ่ายเทความร้อน 3 (3-0-6)
33063402 การควบคุมเสียงและระบบสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
33064201 การจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Management
3 (3-0-6)
33064405 การควบคุมมลพิษอากาศ
Air Pollution Control
3 (3-0-6)
33064406 การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Management
3 (3-0-6)
33065306 การควบคุมมลพิษน้ำจากอุตสาหกรรม
Industrial Water Pollution
3 (3-0-6)
33065412 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
3 (3-0-6)
34060305 สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม
Seminar in Engineering Problem
1 (0-2-1)
34060401 ปัญหาพิเศษในงานวิศวกรรม
Special Topics in Engineering Problem
1 (0-2-1)
34061302 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
Press Tools and Dies Design
3 (2-3-6)
34061303 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
3 (2-3-6)
34061304 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
Computer Aided Design
3 (2-3-6)
34061305 เครื่องมือกลอัตโนมัติ
Automatic Machine
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34061061 การฝึกงานเครื่องมือกล 1 (0-3-1)
Prerequisite : 34061062 การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น 1 (0-3-1)
34061306 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
Plastic Mold Design
3 (2-3-6)
34061307 วิศวกรรมเครื่องมือ
Tools Engineering
3 (3-0-6)
34061308 เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม
Welding Processes Technology
3 (1-6-5)
34061309 โลหะวิทยาการเชื่อม
Welding Metallurgy
3 (2-3-6)
34061310 เทคโนโลยีระบบท่ออุตสาหกรรม
Industrial Piping Technology
3 (3-0-6)
34061311 กระบวนการตัดปาดผิวโลหะ
Metal Removal Processes
3 (3-0-6)
34061312 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
3 (2-3-6)
34061313 การตรวจสอบงานเชื่อม
Welding Inspection
3 (2-3-6)
34061314 การออกแบบงานเชื่อม
Design of Weldment
3 (3-0-6)
34061315 มาตรฐานและข้อกำหนดในงานเชื่อม
Welding Standards and Specifications
3 (3-0-6)
34061316 การอบชุบโลหะ
Heat Treatment
3 (2-3-6)
34061317 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์
Polymer Processing
3 (2-3-6)
34061318 เทคโนโลยีการชุบเคลือบผิววัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials Coating Technology
3 (2-3-6)
34061401 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบขั้นสูง
Advanced Computer Aided Design
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34061304 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 3 (2-3-6)
34061402 การออกแบบแม่พิมพ์ขั้นสูง
Advanced Mold Design
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34061306 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3 (2-3-6)
34061403 เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อมขั้นสูง
Advanced Welding Processes Technology
3 (1-6-5)
Prerequisite : 34061308 เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม 3 (1-6-5)
34061404 การควบคุมและการประกันคุณภาพงานเชื่อม
Quality Control and Quality Assurance for Welding
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34061315 มาตรฐานและข้อกำหนดในงานเชื่อม 3 (3-0-6)
34062307 การบริหารงานบุคคล
Personnel Management
3 (3-0-6)
34062308 วิศวกรรมคุณค่า
Value Engineering
3 (3-0-6)
34062309 คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
Computer for Industrial Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
Prerequisite : 34062301 การวิจัยดำเนินงาน 3 (3-0-6)
34062310 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม
Industrial Cost and Budget Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
34062311 การตัดสินใจ
Decision Making
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062202 สถิติวิศวกรรม 3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062301 การวิจัยดำเนินงาน 3 (3-0-6)
34062312 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
34062313 การบริหารงานวิศวกรรม
Engineering Management
3 (3-0-6)
34062401 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility Study
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
34062402 การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062304 การควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-6)
34062403 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม
Management Information System for Engineering
3 (3-0-6)
34062404 การจำลองสถานการณ์
Simulation
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062301 การวิจัยดำเนินงาน 3 (3-0-6)
34063301 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
Fundamental of Automation
3 (2-3-6)
34063302 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์อุตสาหกรรม
Industrial Hydraulics and Pneumatics
3 (3-0-6)
34063303 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
34063304 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
Automation
3 (3-0-6)
34063305 การควบคุมพีแอลซี
Programmable Logic Control
3 (2-3-6)
34063306 การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Motors Control
3 (3-0-6)
34063307 เทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับงานควบคุมอัตโนมัติ
Sensors Technology for Industrial Automation
3 (3-0-6)
34063401 โรงงานอัตโนมัติ
Factory Automation
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34063304 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 3 (3-0-6)
34063402 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Industrial Robotics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34063304 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 3 (3-0-6)
34064302 การยศาสตร์
Ergonomics
3 (3-0-6)
34064401 กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Laws
3 (3-0-6)
34064402 การควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
Environment and Pollution in Industrial Control
3 (3-0-6)
34065301 กลศาสตร์เครื่องจักรกลการผลิต
Mechanics of Production Machinery
3 (2-3-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ - เลือกทางสหกิจศึกษา 6
34060302 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Co-operative Education in Industrial Engineering
6 (0-40-0)
34060303 การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Practice
3 (0-40-0)
34060304 การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
Innovative Creation for Business Purposes
3 (2-3-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายณัฐพล ศิริรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมอุตสาหการ
นายพิเชษฐ์ เวศนารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมอุตสาหการ
นายนิวัฒน์ชัย ใจคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายกานต์ วิรุณพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายจำรัส ทาคำวัง อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายธงชัย เบ็ญจลักษณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายสมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายไกรสร วงษ์ปู่ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายสมศักดิ์ วรรณชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายคำรณ แก้วผัด อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายประพัฒน์ เชื้อไทย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวมนวิภา อาวิพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายวัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon